Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Jako totiž Otec křísí mrtvé a obživuje, tak také Syn obživuje ty, které chce." (Jan 5:21)

 

Znáte ten pocit ráno, když se probudíte a od prvního okamžiku cítíte radost a pohodu. Jste dobře probuzeni a máte dobrou náladu. Těšíte se z naděje, že prožijete hezký den.  Příčiny mohou být různé, ale naděje, očekávání něčeho dobrého, způsobuje, že den je světlejší, prozářenější.

Takovou nadějí, světlem je i vyhlídka na lepší život, nebo v případě ohrožení života naděje na jeho záchranu. Člověk je stvořený pro život. A všechno, co život podporuje, obohacuje, naplňuje, působí lidem, kteří nejsou vyčerpaní v depresích, nebo v těžkých problémech, radost.

Není divu, že i uzdravení a obživení lidí, které učinil Ježíš a po něm i někteří apoštolové, vyvolalo radost nejen u účastníků a svědků těch událostí, ale je nadějí, která přináší radost i dnes těm, kdo věří Božímu slovu a Božím zaslíbením. Evangelia jsou pro takové lidi dobrou zprávou o naději, že člověk nebude muset navždy umírat, nebude ohrožován nemocemi, válkami, trápen bolestí, hladem a smutkem ze ztráty svých blízkých.

Ale jak je možné, že Ježíš mohl sám obživovat lidi a mohl tuto mocnou schopnost předat i svým následovníkům? Ježíš to vysvětluje: ,,Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu pravomoc konat soud, protože je Syn člověka ." (Jan 5:26,27). Ano, Ježíš dostal tu moc od svého Boha, svého Otce. Proč? Protože je Syn člověka, i když je současně syn Boží. Dříve, než se narodil jako člověk, byl prvorozený Boží syn. Skrze něho a pro něho bylo všechno ostatní stvořeno (Jan 1:1-4; Ko 1:16). Právě to, že se se narodil jako člověk, ačkoliv je od počátku nad vším stvořením na zemi i v nebi, snížil se níž než andělé (Žd 2:9) a podstoupil smrt, aby dal výkupné za naše životy, splnil vůli svého Otce a on mu právem svěřil soud.

Máme-li tak mocného Pána a zároveň spravedlivého i milosrdného soudce je naše naděje zasazena do skály, kterou nic nemůže pohnout z jejího místa. Dnes se ovšem nezdá, že by náš Pán Ježíš vládl světu. Je to proto, že musí dospět do svého konce tento věk tmy, vláda člověka nad člověkem (Da 2:37,38). Proto Ježíš řekl Pilátovi, že jeho království není z tohoto světa. Tento svět je stále ještě pod vládou Božího odpůrce satana. Proto jsme svědky stále se zhoršující situace a problémy, které lidstvo trápí, se zvětšují, místo aby se zmenšovaly. Hrozba zničujících válek a přírodních katastrof je větší než dříve. Kriminalita rychle roste a hladomory na mnoha místech na zemi přibývají.

O to více platí Ježíšova slova: ,, Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života." (Jan 5:24) Máme v Kristu pramen naděje, která dává našemu životu světlo a radost, která nás může posilovat. Nejsme sice ušetřeni různých zkoušek a utrpení a jsme tak tříbeni, ale kdo vytrvá až do konce, pozná radost nad všechny jiné radosti.


Zpět