Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. "

Jan 8:32;

Ježíšův rozhovor se Židy v chrámě, z něhož pochází i Ježíšova slova: ,,Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí." je důkazem známého výroku, ,,Když dva mluví o tomtéž, nemusí to být totéž.". Ježíš v rozhovoru poukazuje na svůj nebeský původ a na to, že ho Otec poslal, aby je osvobodil od hříchu. ,,Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že Já jsem, zemřete ve svých hříších." Když Ježíš řekl Tomášovi ,,Já jsem ta Cesta, Pravda i Život.", myslel sebe a stejně i v rozhovoru se Židy v chrámě myslel sebe, když mluvil o pravdě, která vás vysvobodí. Kdo pozná Ježíše, pozná pravdu a to ho vysvobodí od otroctví hříchu. Židé tvrdili, že jejich otec je Abrahám a Bůh, ale v Ježíšovi Boha Otce nepoznali. Zdánlivě mluvili o stejném Bohu jako Ježíš, ale svým postojem to popírali.

V rozhovoru Ježíše s Židy stojí za povšimnutí, jak Židé, kteří s Ježíšem mluvili, používali argumenty, které svým postojem k Ježíšovi, popírali. Pravdu, kterou ztělesňoval Ježíš, vůbec neviděli, protože jejich myšlení je zaslepovalo. Dnes se děje to samé. Působení klamu na lidstvo, zatemňuje mysl mnoha lidí, proto je tolik lidí, kteří vůbec nepřipouští existenci Boha a myslí si, že jsou zcela nezávislými bytostmi, které se nikomu vyššímu nemusí zodpovídat za své jednání. Proto je tolik lidí, kteří věří na různé démony, magii a propadají okultismu. Nejsou schopní poznat Ježíše Krista a nemohou poznat ani pravdu. Křesťanští duchovní mají stejný problém jako Židé v Ježíšově době. Nemálo z nich totiž vyznává víru v Ježíše ústy, ale svým postojem a jednáním to popírají.

Co znamená poznat Ježíše Krista? Ježíš nám radí: ,,Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost. ..." (Matouš 6:33) Ježíše můžeš poznávat každý den, když ho budeš nosit ve svém srdci jako vzácného přítele. On dal svůj život jako výkupné za naše životy. Budeš-li žít s tímto vědomím a budeš-li zachovávat jeho slova a přikázání, poznáš Ježíše a pravdu, která tě osvobodí z otroctví hříchu, do něhož nás zavlekli klam a lež pocházející od Ďábla.

Nedopusť, aby Tvá mysl zůstala ve tmě. Poznej slovo života, Bibli a nebuď bohem sám sobě, ale poznej pravého Boha a jeho syna Ježíše. Získáš tak svůj život.