Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: "Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm."" (Jan 13:31)

 

Jidáš odešel z Pánovy večeře, aby ho zradil a vydal ho jeho nepřátelům, kteří ho chtěli zabít. Nyní již nic nebránilo tomu, aby Ježíš uzavřel se svými učedníky novou smlouvu. Svědectví o tom najdeme v Mt 26:26-29; Mk 14:23-25; L 22:20. Jan se ve svém evangeliu soustředil na osobní svědectví o pocitech, jednání a slovech Ježíše, během poslední velikonočního svátku a těsně před ním. Z jeho popisu je silně cítit slavnostní napětí, síla myšlenek, v nichž se odráží Ježíšova touha završit výchovu svých učedníků nejdůležitějšími pokyny a přikázáními. "Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."" (J 13:34,35) Ještě před tím všem učedníkům umyl nohy. Ukázal, že kdo chce být jako on, musí sloužit všem s pokorou a ne si nechat sloužit jako vládcové a politici současného světského systému.

Proč Ježíš praví "Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali;..."? V čem je jeho přikázání nové? Vždyť milovat bližního svého bylo už v desateru přikázání, které dostal Mojžíš od Boha na hoře v poušti. Porovnáním obou přikázání zjistíme, že rozdíl je v pojetí lásky k bližnímu. V desateru se píše, že máme milovat bližního jako sama sebe. Ježíš chce po nás víc než to. Říká: "jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali.". Dokonce své přikázání opakuje ještě jednou v kap. 15:13 a dodává "Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele.". V tom je rozdíl od přikázání desatera. V něm mají Izraelité milovat ostatní jako sebe, ale ne jít dál. Ježíš sám šel příkladem ve svém přikázání, když dal vlastní život za nás. Podle jeho přikázání i osobního příkladu máme být připraveni obětovat i své životy za své bratry.

Stejně důležitá jsou i další Ježíšova slova: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.". Vzpomeňme si, že v podobenství o pšenici a plevelu není dlouho možné dobře rozpoznat, kdo je pšenice a kdo plevel. To, co jedno od druhého jasně odlišuje je vztah k druhým. Lásky jakou projevil Ježíš, jsou schopni jen jeho následovníci. A z takových lidí bude jednou složena Boží vláda, až přijde Boží království.

Každá Boží vláda s lidmi byla ustavena smlouvou. Asi to mnozí netuší, ale smlouvu má Bůh s celým lidstvem a veškerým tvorstvem. Uzavřel jí s Noem po potopě (1Moj. 9:8-17). V každé další etapě vývoje uzavírá vždy smlouvu s vybraným lidem. Naposledy to učinil skrze Ježíše. I Boží království bude ustaveno novou smlouvou. Ježíš to naznačil při poslední večeři: "Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce." Jidáš o toto vše přišel. Snažme se učit lásce nejen slovy, ale i skutky. Snažme se projevit lásku i našemu Pánu tím, že budeme zachovávat jeho slovo; "Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe."


Zpět