Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

"... Nebude se už říkat: Schrána smlouvy JHVH; ani jim na mysl nepřijde,..., nebudou jí postrádat..." (Jr 3:16)


Celý text zní: "Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš manžel. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z čeledi, a uvedu vás na Sijón. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. A stane se, že se v oněch dnech na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinův. Nebude se už říkat: "Schrána smlouvy Hospodinovy"; ani jim na mysl nepřijde, nebudou ji připomínat, nebudou ji postrádat, nebude už zhotovena. V onen čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a shromáždí se v něm ke jménu Hospodina v Jeruzalémě všechny pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce. V oněch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otcům." (Jr 3:14-18)

V době napsání tohoto proroctví se už schylovalo ke zničení Jeruzaléma Babylonským králem. Izraelské království už několik desetiletí neexistovalo a Judské království mělo být zakrátko zničeno také. Přesto Jeremiáš prorokuje, že se dům judský s domem izraelským vydají do svého dědictví po otcích. Jak si to máme vysvětlit? Z historie víme, že izraelské deseti kmenné  království s hlavním městem Samaří nebylo až dodnes obnoveno. Identita potomků deseti kmenů není dnes prokazatelná. Kdo je míněn v proroctví domem izraelským?

Při pozorném čtení si uvědomíme, že popis času, v němž ke spojení obou domů má dojít neodpovídá ničemu, co by již nastalo. Znaky toho času jsou:

1.      Budou mít obezřetné a prozíravé pastýře. Jiné překlady píší o pastýřích, kteří budou mít poznání a porozumění. To ještě nenastalo, neboť dodnes je naše poznání jen částečné.

2.      Už nebude připomínána, ani obnovená Mojžíšova smlouva, kterou symbolizuje schrána smlouvy.

3.      Všechny národy budou uznávat Boží vládu a Jeruzalém bude nazván trůnem JHVH.

Čas, v němž budou splněny všechny uvedené znaky je teprve před námi. Jeremiáš na jiném místě píše: ,," Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ,,Poznávejte Hospodina!" Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. " Ano, co bylo, pomine a přijdou nové věci spolu s novou smlouvou o království. V ní budou mít účast všichni ti, kdo budou omilostněni a vysvobozeni pro svou víru v Boha a Krista. To platí i pro Židy, kteří se obrátí v době konce a přijmou novou smlouvu s Beránkem, který teprve přijde a sejme jejich hřích (Ř 11:26,27; Iz 59:20,21). Ten čas je blízko. Pro křesťany i pro Mojžíšův lid.


Zpět