Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"... Nebude se už říkat: Schrána smlouvy JHVH; ani jim na mysl nepřijde,..., nebudou jí postrádat..." (Jr 3:16)


Celý text zní: "Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš manžel. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z čeledi, a uvedu vás na Sijón. Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. A stane se, že se v oněch dnech na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodinův. Nebude se už říkat: "Schrána smlouvy Hospodinovy"; ani jim na mysl nepřijde, nebudou ji připomínat, nebudou ji postrádat, nebude už zhotovena. V onen čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a shromáždí se v něm ke jménu Hospodina v Jeruzalémě všechny pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce. V oněch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otcům." (Jr 3:14-18)

V době napsání tohoto proroctví se už schylovalo ke zničení Jeruzaléma Babylonským králem. Izraelské království už několik desetiletí neexistovalo a Judské království mělo být zakrátko zničeno také. Přesto Jeremiáš prorokuje, že se dům judský s domem izraelským vydají do svého dědictví po otcích. Jak si to máme vysvětlit? Z historie víme, že izraelské deseti kmenné  království s hlavním městem Samaří nebylo až dodnes obnoveno. Identita potomků deseti kmenů není dnes prokazatelná. Kdo je míněn v proroctví domem izraelským?

Při pozorném čtení si uvědomíme, že popis času, v němž ke spojení obou domů má dojít neodpovídá ničemu, co by již nastalo. Znaky toho času jsou:

1.      Budou mít obezřetné a prozíravé pastýře. Jiné překlady píší o pastýřích, kteří budou mít poznání a porozumění. To ještě nenastalo, neboť dodnes je naše poznání jen částečné.

2.      Už nebude připomínána, ani obnovená Mojžíšova smlouva, kterou symbolizuje schrána smlouvy.

3.      Všechny národy budou uznávat Boží vládu a Jeruzalém bude nazván trůnem JHVH.

Čas, v němž budou splněny všechny uvedené znaky je teprve před námi. Jeremiáš na jiném místě píše: ,," Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ,,Poznávejte Hospodina!" Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. " Ano, co bylo, pomine a přijdou nové věci spolu s novou smlouvou o království. V ní budou mít účast všichni ti, kdo budou omilostněni a vysvobozeni pro svou víru v Boha a Krista. To platí i pro Židy, kteří se obrátí v době konce a přijmou novou smlouvu s Beránkem, který teprve přijde a sejme jejich hřích (Ř 11:26,27; Iz 59:20,21). Ten čas je blízko. Pro křesťany i pro Mojžíšův lid.


Zpět