Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Vím, Jehovo, že člověk nemá svou cestu ve své moci a že ten, kdo chodí, neurčuje svoje kroky. ( Jeremijáš 10:23 )

Kéž by si lidé prostí i mocní uvědomili význam Jeremijášových slov. Jsou to navíc slova Boží a Bůh ví, jakou moc má člověk doopravdy. Aby lidé tak snadno nepodléhali iluzi, nechal zapsat prorokem Danielem příběh Babylonského krále Nebúkadnesara, v němž krále napřed pokořil a potom mu znovu vrátil moc, aby viděl, že člověk sám nemá ve své moci nic, bez Božího svolení. A tehdy nejmocnější král Boha pochopil a uznal veřejně jeho moc.

Lidé dnes přehlížejí tuto zkušenost. Proto se chovají, jako by ani žádný Bůh nebyl. Na neštěstí vzpurnost a pýcha se staly obvyklým jevem v uvažování lidí na všech úrovních. Ani si neuvědomujeme, že neuvažujeme správně. Některé důsledky už vidíme. Například dopady na životní prostředí. Vymírání živočichů i rostlin. Rostoucí výskyt přírodních katastrof. Jde jen o reakci přírody na bezohledné jednání člověka vůči prostředí, v němž žijeme. Rádi bychom poručili větru, dešti, ale místo toho se rozšiřují oblasti bez vody nebo naopak záplavové oblasti.

Horším následkem rostoucí pýchy a svévole člověka je zvětšující se nebezpečí válek. Dnešní věkem dospělí lidé v Evropě a severní Americe znají válku většinou jen z filmů nebo počítačových her, vytvářejících o válce nepravdivý obraz. Není divu, že ztrácíme reálnou představu, co je válka za zlo. A tím i pud sebezáchovy.

Aniž si to uvědomujeme, jsme odkázaní na vzdálené zdroje energie, potravní a surovinové řetězce a v případě jejich selhání bychom byli úplně bezmocní. Naše civilizace je ve skutečnosti velmi křehká. I to je důsledek našeho vzdalování se od skutečného zdroje života. Od Boha Jehovy, otce Ježíše Krista.

Je jen otázka času, kdy na nás dopadnou důsledky našeho špatného uvažování a jednání. Bůh nám v Bibli dává mnohá varování, protože jeho zájem není nás zničit, ale naopak zachránit. Proroka Ezechiela nechal napsat i tato slova: „Vždyť nemám zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a zůstaňte naživu.“ (Ezechiel 18:32) To od nás mimo jiné vyžaduje pokoru, abychom prozřeli ze zaslepenosti pýchou a uvědomili jsme si, že nemáme život ve své moci, jak se nám může zdát a naučili se hledat Boha svého stvořitele. Snad nás ochrání před následky našich činů.