Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Vím, Jehovo, že člověk nemá svou cestu ve své moci a že ten, kdo chodí, neurčuje svoje kroky. ( Jeremijáš 10:23 )

Kéž by si lidé prostí i mocní uvědomili význam Jeremijášových slov. Jsou to navíc slova Boží a Bůh ví, jakou moc má člověk doopravdy. Aby lidé tak snadno nepodléhali iluzi, nechal zapsat prorokem Danielem příběh Babylonského krále Nebúkadnesara, v němž krále napřed pokořil a potom mu znovu vrátil moc, aby viděl, že člověk sám nemá ve své moci nic, bez Božího svolení. A tehdy nejmocnější král Boha pochopil a uznal veřejně jeho moc.

Lidé dnes přehlížejí tuto zkušenost. Proto se chovají, jako by ani žádný Bůh nebyl. Na neštěstí vzpurnost a pýcha se staly obvyklým jevem v uvažování lidí na všech úrovních. Ani si neuvědomujeme, že neuvažujeme správně. Některé důsledky už vidíme. Například dopady na životní prostředí. Vymírání živočichů i rostlin. Rostoucí výskyt přírodních katastrof. Jde jen o reakci přírody na bezohledné jednání člověka vůči prostředí, v němž žijeme. Rádi bychom poručili větru, dešti, ale místo toho se rozšiřují oblasti bez vody nebo naopak záplavové oblasti.

Horším následkem rostoucí pýchy a svévole člověka je zvětšující se nebezpečí válek. Dnešní věkem dospělí lidé v Evropě a severní Americe znají válku většinou jen z filmů nebo počítačových her, vytvářejících o válce nepravdivý obraz. Není divu, že ztrácíme reálnou představu, co je válka za zlo. A tím i pud sebezáchovy.

Aniž si to uvědomujeme, jsme odkázaní na vzdálené zdroje energie, potravní a surovinové řetězce a v případě jejich selhání bychom byli úplně bezmocní. Naše civilizace je ve skutečnosti velmi křehká. I to je důsledek našeho vzdalování se od skutečného zdroje života. Od Boha Jehovy, otce Ježíše Krista.

Je jen otázka času, kdy na nás dopadnou důsledky našeho špatného uvažování a jednání. Bůh nám v Bibli dává mnohá varování, protože jeho zájem není nás zničit, ale naopak zachránit. Proroka Ezechiela nechal napsat i tato slova: „Vždyť nemám zalíbení ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se a zůstaňte naživu.“ (Ezechiel 18:32) To od nás mimo jiné vyžaduje pokoru, abychom prozřeli ze zaslepenosti pýchou a uvědomili jsme si, že nemáme život ve své moci, jak se nám může zdát a naučili se hledat Boha svého stvořitele. Snad nás ochrání před následky našich činů.