Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

"Dokdy se budeš toulat sem a tam, odpadlá dcero? Vždyť Hospodin stvořil na zemi novou věc: Žena bude kroužit kolem muže." (Jeremiáš 31:22)

 

Připomeňme si příběh Josefa a Putifarky. V něm je to Putifarova žena, která vášnivě svádí Josefa. To, však nebyla obvyklá situace.  Až donedávna platilo za přirozené, že muži se ucházejí o přízeň žen, podobně jako je tomu u většiny tvorů na zemi. Z Jeremiášových slov lze spíše usoudit, že dojde k převrácení tohoto dosud přirozeného řádu ve vztazích mezi mužem a ženou.

Uvedený verš navazuje na zdánlivě nesouvisející otázku: "Dokdy se budeš toulat sem a tam, odpadlá dcero?" A celý text je součástí proroctví o návratu pozůstatku Izraele do své země. Text se zmiňuje o Efraimově pokání.

V biblických proroctvích se píše o tom, že v posledním čase tohoto věku bude mnohé ze zaběhnutého řádu převráceno. Lež bude vydávaná za pravdu a naopak (Da 7:25; Iz 5:20). Dnes můžeme pozorovat, jak lidé s nepřirozenými sexuálními sklony, jsou podporováni stále zjevněji oficiálními státními autoritami a institucemi, takže mohou být dokonce oddáni jedinci stejného pohlaví, někde i s možností adopce dětí. Útoky na tradiční rodinné uspořádání a masovou kulturou je často propagována svévole jako hrdinství a vzpoura proti konformitě. Zloději a vrazi se stávají kladnými hrdiny v příbězích, které nejsou reálné, ale tváří se tak.

O času konce tohoto věku bylo napsáno už mnoho. Jde o velmi důležité období lidských dějin. Budou v něm totiž sečteny a posouzeny všechny věci. Dobré i zlé. Čisté i nečisté. Týká se to každého z nás. I tělesných potomků Abrahámových. I když biblické hebrejské prorocké knihy jsou starší než 2000 let a zdálo by se, že bychom jim měli dobře rozumět, některé věci objevujeme až nyní a některé ještě teprve čekají na své vysvětlení. Bůh to předpověděl, neboť je jeho záměrem, abychom dostávali potřebné informace v pravý čas (Př 15:23; 25:11; L 12:42; Am 3:7).

Jeremiáš pravděpodobně už dávno dopředu oznamuje, že toulání nevěrného Izraelského lidu bude ukončeno až v čase, v němž mimo jiné dojde i k převrácenosti ve vztazích mezi mužem a ženou. Je to další kamínek do mozaiky obrazu, který zobrazuje dobu závěru věku, jenž bude nahrazen Božím královstvím. Buďme bdělí a ostražití, abychom se uměli v patřičném čase správně rozhodnout a zachovat. A abychom neměli podíl na hříších tohoto věku tmy.


Zpět