Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Dokdy se budeš toulat sem a tam, odpadlá dcero? Vždyť Hospodin stvořil na zemi novou věc: Žena bude kroužit kolem muže." (Jeremiáš 31:22)

 

Připomeňme si příběh Josefa a Putifarky. V něm je to Putifarova žena, která vášnivě svádí Josefa. To, však nebyla obvyklá situace.  Až donedávna platilo za přirozené, že muži se ucházejí o přízeň žen, podobně jako je tomu u většiny tvorů na zemi. Z Jeremiášových slov lze spíše usoudit, že dojde k převrácení tohoto dosud přirozeného řádu ve vztazích mezi mužem a ženou.

Uvedený verš navazuje na zdánlivě nesouvisející otázku: "Dokdy se budeš toulat sem a tam, odpadlá dcero?" A celý text je součástí proroctví o návratu pozůstatku Izraele do své země. Text se zmiňuje o Efraimově pokání.

V biblických proroctvích se píše o tom, že v posledním čase tohoto věku bude mnohé ze zaběhnutého řádu převráceno. Lež bude vydávaná za pravdu a naopak (Da 7:25; Iz 5:20). Dnes můžeme pozorovat, jak lidé s nepřirozenými sexuálními sklony, jsou podporováni stále zjevněji oficiálními státními autoritami a institucemi, takže mohou být dokonce oddáni jedinci stejného pohlaví, někde i s možností adopce dětí. Útoky na tradiční rodinné uspořádání a masovou kulturou je často propagována svévole jako hrdinství a vzpoura proti konformitě. Zloději a vrazi se stávají kladnými hrdiny v příbězích, které nejsou reálné, ale tváří se tak.

O času konce tohoto věku bylo napsáno už mnoho. Jde o velmi důležité období lidských dějin. Budou v něm totiž sečteny a posouzeny všechny věci. Dobré i zlé. Čisté i nečisté. Týká se to každého z nás. I tělesných potomků Abrahámových. I když biblické hebrejské prorocké knihy jsou starší než 2000 let a zdálo by se, že bychom jim měli dobře rozumět, některé věci objevujeme až nyní a některé ještě teprve čekají na své vysvětlení. Bůh to předpověděl, neboť je jeho záměrem, abychom dostávali potřebné informace v pravý čas (Př 15:23; 25:11; L 12:42; Am 3:7).

Jeremiáš pravděpodobně už dávno dopředu oznamuje, že toulání nevěrného Izraelského lidu bude ukončeno až v čase, v němž mimo jiné dojde i k převrácenosti ve vztazích mezi mužem a ženou. Je to další kamínek do mozaiky obrazu, který zobrazuje dobu závěru věku, jenž bude nahrazen Božím královstvím. Buďme bdělí a ostražití, abychom se uměli v patřičném čase správně rozhodnout a zachovat. A abychom neměli podíl na hříších tohoto věku tmy.


Zpět