Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Uložil jsem svému srdci, aby pátralo a aby zkoumalo s moudrostí všechno, co bylo vykonáno pod nebem. Ono zlé plahočení uložil Bůh lidským synům, aby se při něm osvědčili. "  Kazatel 1:13;

 

Kdo se dnes ptá po tom, co všechno bylo vykonáno, aby pochopil smysl všeho, co nás obklopuje, co se děje a kam spějeme? Nejde přitom o to, jestli skutečně lze všechno vypátrat, vyzkoumat a s moudrostí pochopit smysl za jeden krátký lidský život. Ve skutečnosti jde o náš přístup k práci, moudrosti a poznání našich předků. Není mnoho lidí, kteří si neváží památek a turisté často vyhledávají slavné stavby, galerie plné mistrovských děl a muzea, v nichž se dovědí, jak žili a pracovali naši předci. Dalo by se z toho usuzovat, že zájem o to, co bylo vykonáno v minulosti, je velký.

Ale není to jednoznačné. Horlivé cvakání fotoaparátů, ještě neznamená, že jejich vlastníci chtějí zkoumat s moudrostí odkaz předků. Ve skutečnosti jsou to většinou jen lovci zážitků a důkazů, kde všude byli, aby se mohli pochlubit svým přátelům nebo na internetu. I knihy dnes lidé často berou do rukou proto, aby se zabavili, nikoliv proto, aby hledali poučení, moudrost, poznání.

Kazatel byl známý svým vztahem k moudrosti, žádal Boha o moudrost a poznání, aby mohl dobře vládnout a Bůh mu vyhověl.

,,Dej svému otroku vnímavé srdce, aby mohl soudit tvůj lid a rozlišovat mezi dobrem a zlem. Vždyť kdo dokáže soudit tento tvůj ohromný lid? V Panovníkových očích to bylo dobré, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl: Protože jsi žádal o tuto věc a nežádal jsi pro sebe dlouhý život, nežádal jsi pro sebe bohatství ani jsi nežádal o smrt svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe porozumění, abys rozuměl právu, hle, učiním podle tvých slov: Ano, dám ti moudré a rozumné srdce, takže nebyl před tebou nikdo jako ty, ani po tobě nepovstane nikdo jako ty. Také to, o co jsi nežádal, ti dám: Bohatství i slávu po všechny tvé dny, takže nebyl nikdo jako ty mezi králi." (1Královská 3:9-13)

Kazatel byl král, a byl jeden z nemnoha panovníků v lidských dějinách, který používal moc moudře. Chtěl, aby jeho lid byl také moudrý, proto sepsal přísloví, poznání a moudrost ve dvou biblických knihách. Jmenují se Přísloví a Kazatel. Dnešní vlády a panovníci sice zajišťují svým národům vzdělání, ale z původně vznešeného poslání se stává čím dál víc, nástroj pro výchovu k omezenému nezralému a neduchovnímu způsobu myšlení. Příznaky jsou vidět všude. Mnozí lidé místo poznání hledají jen zábavu a za kvalitní život považují pouze život v blahobytu a neomezeném uspokojování svých choutek, žádostí a rozmarů. Takovým lidem hrozí, že svůj život promarní. A nenajdou cestu k záchraně a k trvalému životu.

Moudrost je stromem života, napsal Šalamoun v přísloví 3:13-18:

,,Blahoslavený je člověk, který našel moudrost, člověk, který získal rozumnost. Neboť zisk z ní je lepší, nežli zisk ze stříbra a její výnos je nad zlato. Je vzácnější nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. V její pravici jsou dlouhá léta a v její levici bohatství a sláva. Její cesty jsou cesty příjemné, všechny její stezky jsou pokoj. Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, jsou šťastní."

Žijeme na přelomu věků. Před námi je mnoho závažných a nebezpečných změn. S nimi jsou spojené i velmi závažné události, jež by měli lidi probudit, aby začali přemýšlet a hledat vysvětlení toho, co se děje. Nemusíš však čekat, až Tě k tomu donutí nebezpečné události, které budou pro mnohé lidi doslova životu nebezpečné. Nezapomeň, že všechno, co v životě děláme, říkáme, myslíme a jak řešíme překážky v životě, jednou náš Stvořitel posoudí, jak jsme se osvědčili. Nežijeme tedy jen pro nic za nic. Budeš-li hledat v Bibli moudrost, budeš na to, co přichází, mnohem lépe připraven, či připravená. Hledat Boží moudrost se rozhodně vyplatí. Může ti zachránit život.