Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. “ (Koloským 1:26,27)Apoštol Pavel psal víc než kdokoliv jiný o božím „tajemství 1 “ (celkem dvacet jedenkrát). To by mělo každého motivovat k zamyšlení nad tím, co se za těmi tajemstvími skrývá. Místo toho se slovem tajemství (mystérion) obhajuje neochota o těch tajemstvích přemýšlet. Přitom sám apoštol napsal: „Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán.“ To znamená, že se máme snažit o vyšší poznání. Ne jen pasivně čekat, až nám bude všechno sděleno. Možná si někdo představuje, že prostě dostane všechno poznání bez námahy. Jako Ježíšovi učedníci o letnicích. Takový křesťan by měl vědět, že o letnicích byla výjimečná situace, protože Bůh i Ježíš věděli, že proti mnohdy prostým učedníkům stojí výjimečně lstivý a zákeřný protivník s celou svou mocí. Proto křesťané na začátku potřebovali mimořádné prostředky, aby tehdejší lidé viděli, že za nimi stojí Bůh. Pro myšlení lidí před dvěma tisíci lety bylo nezbytné, použít takové argumenty.

O to více je pozoruhodné, že Ježíš 2 i apoštol Pavel upozorňují, že na konci věku, před příchodem Božího království bude působit na lidi mocnými činy naopak Boží odpůrce 3 . Křesťané, během dvou tisíců let prochází duchovním vývojem, který znamená mimo jiné i rozvoj duchovního myšlení a poznání. Proto už nepotřebují poznávat Boha skrze zázraky. Jak řekl Ježíš: „Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.“ Dnes se zdá, že Boží a Ježíšovo úsilí o duchovní výchovu křesťanů bylo marné, protože mnoho lidí nemá víru v Boha, ani Ježíše Krista. Nevěří, že se budou před Bohem zodpovídat za své činy a slova. Nevěří, že by se měli smířit s Bohem skrze výkupní oběť, kterou za nás dal Ježíš. Proto raději uvěří klamu, kterým svádí Boží odpůrce celý obydlený svět. V skutečnosti existuje velký zástup, křesťanů majících víru, která je očistí před Bohem, takže vyjdou z velkého soužení očištěni, dostanou od Boha ochranu a Beránek je povede, dokud nedospějí pro trvalý život. Svět se tváří jako by vůbec nebyli, ale ve zkoušce, která přichází na celý obydlený svět, se vynoří ke slávě Boha Otce a Beránka.

Co bylo tajemstvím je postupně odtajněno a proto přemýšlejme i o věcech, které apoštol nazývá tajemstvím. Všechna tajemství popsaná v Bibli jsou tu proto, abychom je postupně pochopili. Naději má každý s otevřenou myslí a s pokorou v srdci. Ve světě, který má stále horší vyhlídky do budoucnosti, poskytuje Bible svěží životodárný pramen informací o spolehlivé naději na mnohem lepší budoucnost.

1 
μυστήριον, ου, τό    [mystérion]
tajemství; skrytý význam; tajná nauka ¦¦ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ (*1K 2:7) mluvíme o tajuplné Boží moudrosti n. o tajemství B. moudrosti

2 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené.“ Matouš 24:24;

3 Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky“ 2Tesalonickým 2:9;