Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane." (L 18:7,8a)   

Ježíš nás mnohokrát na různých příkladech ujišťuje, že jeho Otec nenechá své vyvolené bez zastání. V Matoušově evangeliu (Mt 10:26-33) říká Ježíš, že Bůh sleduje úplně všechno a nic, byť sebevíc skrytého, nezůstane utajeno. Tedy ani všechny křivdy a zločiny spáchané na jeho lidu, na jeho vyvolených.

V podobenství o soudci a vdově Ježíš ukazuje, že Bůh zjedná nakonec právo. Zároveň zde říká, že jeho vyvolení k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá. Víra a vytrvalost volajících jim nakonec přinese Boží zastání. Ale v závěru Ježíš vyslovuje otázku: ,,Ale najde Syn člověka víru na zemi, až přijde?"

V podobenství o soudci a vdově Ježíš popsal, že modlitba a vytrvalost přinese kýžené právo pro ty, kdo se na Boha obracejí v modlitbách, i když se ho nedočkají hned. Po celý křesťanský věk se Boží lid obrací k Bohu v modlitbách, ale ne všichni stejně upřímně a vytrvale. Důležité je, aby modlitby nebyly jen kvůli vyhovění vlastním žádostem, ale aby se týkaly skutečně práva. To znamená, že svým životem vzbuzujeme potřebu práva vůči těm, kdo se na nás dopouštějí bezpráví. Třeba proto, že se držíme Božích morálních a mravních měřítek. Dnešní společnost se už natolik vzdálila od biblických hodnot a morálních norem, že když se snažíme o jejich dodržování ve společnosti, vyvolává to někdy u ostatních odpor až hněv. Dopouštějí se pak vůči nám nespravedlností a křivd.

Ne náhodou Ježíš zakončuje toto podobenství otázkou, zda najde Syn člověka na zemi víru při svém příchodu. Ukazuje tím, že podobenství se týká nejen jeho současnosti, ale po celou dobu až do času příchodu Syna člověka. Víme, že na konci dnů tohoto věku budou Boží služebníci opět pronásledovaní kvůli svědectví Ježíšovi a slovu Božímu, kterým se chceme řídit. Boží spravedlnost je zárukou spravedlivého soudu dobrého i zlého. Musí být uplatněna vůči všem. Proto se zdá, že Bůh otálí. Ve skutečnosti si Bůh přeje, aby nikdo nebyl zbytečně zmařen a každý dostal příležitost k obrácení se. Neochabujme v hledání Boží spravedlnosti a jeho království. Modleme se, prosme, hledejme, tlučme, aby nám náš nebeský Otec otevřel mysl i srdce. A vytrvávejme.


Zpět