Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,

A anděl jí řekl: ,,Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha. A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce." Marie řekla andělovi: ,,Jak se to stane, vždyť nepoznávám muže? " A anděl jí odpověděl: ,,Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.

" Lukáš 1:30-35;

 

Ježíš se narodil v době vlády Říma. Podle některých vykladačů proroka Daniela se Ježíš narodil v období vlády čtvrtého, železného království. Židé byli v té době římskou provincií. Celý příběh narození Ježíše je ztvárněn a popsán mnoha lidmi. Křesťanská tradice se skládá nejen z biblicky popsaných událostí, ale i z obrazů a řemeslných děl, které vyrobili často prostí lidé. Snad nejznámější formou lidové tvořivosti jsou betlémy. Vyráběli je lidé po celém světě, všude, kde jsou křesťané. Autoři se zaměřili na to, co je přirozeně spojené s narozením nového života. A tak vidíme miminko, matku Marii, zvířátka ve chlívě. Tomu rozuměli lidé na celém světě.

 

S Ježíšovým narozením je ovšem spojeno více pozoruhodných věcí. Například, když anděl říká Marii: ,,proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží." říká, že na zem přichází nový druh člověka, ,,syn Boží". Před narozením Ježíše Krista, byl titul syn Boží spojovaný s anděly (Genesis 6:2; Žalm 29:1; Job 1:6). Příchodem Ježíše na zem se něco změnilo. On sám to řekl slovy:

 

,, Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v království Nebes je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele až dosud je království Nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Neboť všichni Proroci i Zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá." (Matouš 11:11-15;)

 

Nikdo z Božích služebníků, včetně proroků nebyl nazván Božím synem. Proroka Ezechiela oslovuje Bůh ,,lidský synu" (celkem 93 krát). Stejně nazývá Bůh i Daniela v 8. kapitole. Další důležitá změna je v modlitbě Otčenáš. Bůh, který je v nebesích, je najednou nazýván Otcem. Vztah Boha a člověka se mění. Je mnohem osobnější. Je to díky Svatému duchu, který nás k Bohu přibližuje. Píše to apoštol Pavel dopise Římanům (8:14) a Galatským (4:6): ,,Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ,Abba, Otče."

 

Dva tisíce let lidé mohou s Bohem vytvářet vztah Otce a syna. Jedno z desatera přikázání je ,,Cti svého otce a svou matku" (Exodus 20:12) Ctít své rodiče bylo přirozené. Stejně můžeme ctít i Boha. Duchem a pravdou. Naděje vykoupená Ježíšem Kristem je tak nejen příležitostí k záchraně a nadějí na věčný život, ale je také příležitostí vytvořit si osobní vztah s Bohem.