Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,,Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce."  (L 22:1)

Blíží se vyvrcholení Ježíšova poslání. Po třech a půl letech veřejného kázání, vyučování, konání mocných skutků, jako sycení hladových, uzdravování nemocných a dokonce vzkříšení mrtvého Lazara se Ježíš chystá na poslední hod velikonočního beránka společně strávený s učedníky, aby pak dal svůj život, i za naše životy. Apoštol Lukáš tuto událost popsal následovně: ,,Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl: ,,Jděte a připravte nám beránka, abychom pojedli." Oni mu řekli: ,,Kde chceš, abychom jej připravili?" Řekl jim: ,,Hle, až vejdete do města, potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a hospodáři toho domu řekněte: ,Učitel ti praví: Kde je místnost, kde bych pojedl se svými učedníky velikonočního beránka? 'A on vám ukáže velkou horní místnost, již prostřenou; tam jej připravte." Odešli a nalezli vše, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka." (L 22:7-13)

Vidíme, že Ježíš neponechal do poslední chvíle nic náhodě, ale vše měl dopředu připravené. Nevíme, kdo byl onen hospodář, který pro ně dopředu připravil místnost k hodu beránka, ale je zřejmé, nejen z této situace, že Ježíš měl řadu bezejmenných služebníků. Možná to byl jeden ze sto dvaceti učedníků, kteří se po Ježíšově vzkříšení a nanebevzetí sešli o letnicích v domě, kde dostali dar Svatého ducha. Ani jejich všechna jména neznáme. Následovali Ježíše společně s apoštoly. I když se o nich Bible jmenovitě nezmiňuje, Ježíš a jeho Otec v nebi je znají jejich jmény. Proto i oni budou žít v Božím království. Vzpomeňme proto i na ně v čase blížících se velikonoc, protože i někteří z nich se možná podíleli na zdárném dokončení Ježíšova poslání, abychom my všichni mohli mít podíl na naději na vykoupení z hříchů a na trvalý život v Božím království.

Počet Ježíšových následovníků od té doby mnohonásobně vzrostl a jméno žádného z nich nebude zapomenuto. Blížící se velikonoce jsou příležitostí si připomenout, že Ježíš jako Syn člověka zvítězil nejen nad světem, ale i nad jeho vládcem, satanem. Velikonoce jsou i důležitou připomínkou příchodu Ježíše s jeho královstvím. Nejsme zdaleka sami, kdo trpělivě vyhlíží jeho příchod.