Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

,,Anděl jim řekl: ,,Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid,   že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích." (L 2:10-12)

Narození Ježíše provázely výjimečné události, jako například návštěva anděla Páně u pastýřů pasoucích venku svá stáda. A nezůstalo u jednoho anděla: ,,náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: ,,Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení."" Pastýři neváhali a šli se přesvědčit do Betléma, kde skutečně nalezli v chlévě děťátko zavinuté do plenek ležící v jeslích. O významu narozeného Ježíše svědčí i zpráva o příchodu tří mágů od východu, kteří viděli Ježíšovu hvězdu a přinesli mu do chléva vzácné dary. Dalším svědectvím o Ježíšově výjimečnosti je slovo Simeona: ,,Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele, a Duch Svatý byl na něm. Jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Ten přišel v Duchu do chrámu. Když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje Zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl: ,,Nyní, Panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou jsi připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele."" Také stará prorokyně Anna nezůstala lhostejná ,,A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma." (L 2:26-32,36)

Na rozdíl od upřímné radosti pastýřů a prostého venkovského lidu byla reakce krále Heroda a asi i velmožů Jeruzaléma zcela opačná: ,,Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: ,,Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém." Příchod Spasitele nepřijali zrovna s nadšením, protože byli příliš spjati s Římskou říší a její hierarchií. Nechtěli riskovat ztrátu výhod, které Řím chytře poskytoval Jeruzalému, zatímco venkov tonul v chudobě.

Simeon vyslovil důležité svědectví i pro nás: ,,neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou jsi připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele."

Ačkoliv není přesně známo, kdy se Ježíš doopravdy narodil a asi to není v tuto chvíli důležité, protože kdyby Bůh a Ježíš chtěli, aby lidé slavili Ježíšovo narození, dali by nám v Bibli jasné a přesné informace. Ve skutečnosti se na Ježíšovi naplnilo slovo Kazatele: ,,Dobré jméno je nad dobrý olej a den smrti nad den narození.". Příchod Krista a jeho smrt, která nám naopak vrací naději na život, Kazatelův výrok činí srozumitelným. Ježíšova smrt je totiž daleko nad jeho narozením, protože znamená ve skutečnosti vítězství nad smrtí, jak potvrdilo i Ježíšovo vzkříšení.

Dnešní vánoce už dávno nejsou oslavou Ježíšova narození, ale staly se především zlatým teletem pro obchodníky, když média pumpují do lidí, aby nakupovali dárky, a nic jiného není důležitější. Zastavme se proto alespoň v těch vánočních dnech a zamysleme se nad sebou, nad tím pro co žijeme a věnujme pozornost příběhu Ježíše, který se narodil, aby dal svůj život jako výkupné i za naše životy. Vrátil nám naději na trvalý a lepší život, než jaký nám nabízí svět.