Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Angažovanost křesťanů v politice a věcech veřejných
13.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Anděl jim řekl: ,,Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid,   že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích." (L 2:10-12)

Narození Ježíše provázely výjimečné události, jako například návštěva anděla Páně u pastýřů pasoucích venku svá stáda. A nezůstalo u jednoho anděla: ,,náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: ,,Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení."" Pastýři neváhali a šli se přesvědčit do Betléma, kde skutečně nalezli v chlévě děťátko zavinuté do plenek ležící v jeslích. O významu narozeného Ježíše svědčí i zpráva o příchodu tří mágů od východu, kteří viděli Ježíšovu hvězdu a přinesli mu do chléva vzácné dary. Dalším svědectvím o Ježíšově výjimečnosti je slovo Simeona: ,,Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele, a Duch Svatý byl na něm. Jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Ten přišel v Duchu do chrámu. Když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje Zákona, on si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl: ,,Nyní, Panovníku, podle svého výroku propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou jsi připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele."" Také stará prorokyně Anna nezůstala lhostejná ,,A v té hodině přistoupila, děkovala Bohu a říkala o něm všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma." (L 2:26-32,36)

Na rozdíl od upřímné radosti pastýřů a prostého venkovského lidu byla reakce krále Heroda a asi i velmožů Jeruzaléma zcela opačná: ,,Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: ,,Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel král Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém." Příchod Spasitele nepřijali zrovna s nadšením, protože byli příliš spjati s Římskou říší a její hierarchií. Nechtěli riskovat ztrátu výhod, které Řím chytře poskytoval Jeruzalému, zatímco venkov tonul v chudobě.

Simeon vyslovil důležité svědectví i pro nás: ,,neboť mé oči spatřily tvou záchranu, kterou jsi připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele."

Ačkoliv není přesně známo, kdy se Ježíš doopravdy narodil a asi to není v tuto chvíli důležité, protože kdyby Bůh a Ježíš chtěli, aby lidé slavili Ježíšovo narození, dali by nám v Bibli jasné a přesné informace. Ve skutečnosti se na Ježíšovi naplnilo slovo Kazatele: ,,Dobré jméno je nad dobrý olej a den smrti nad den narození.". Příchod Krista a jeho smrt, která nám naopak vrací naději na život, Kazatelův výrok činí srozumitelným. Ježíšova smrt je totiž daleko nad jeho narozením, protože znamená ve skutečnosti vítězství nad smrtí, jak potvrdilo i Ježíšovo vzkříšení.

Dnešní vánoce už dávno nejsou oslavou Ježíšova narození, ale staly se především zlatým teletem pro obchodníky, když média pumpují do lidí, aby nakupovali dárky, a nic jiného není důležitější. Zastavme se proto alespoň v těch vánočních dnech a zamysleme se nad sebou, nad tím pro co žijeme a věnujme pozornost příběhu Ježíše, který se narodil, aby dal svůj život jako výkupné i za naše životy. Vrátil nám naději na trvalý a lepší život, než jaký nám nabízí svět.