Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,,Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele." (Mal 3:19,20)

 

Mnoho křesťanů se ptá, kdy už dojde na spravedlnost a budou potrestaní všichni ti, co páchají ničemnosti, kvůli nimž jsou války a mnoho nevinných obětí. Kdy dojde na potrestání těch, co ničí zemi a pohrdají Bohem i lidmi, ti, kdo se smějí Božím věrným služebníkům? Někomu se zdá být čekání na Boží spravedlnost a odplatu nekonečné. Není divu, lidský život je ve srovnání s trváním tohoto špatného stavu, krátký. Kdyby nebyla naděje na vzkříšení, Boží slib, že Boží království přijde, a ukončí utrpení způsobené lidskými vládami, ztrácelo by takové čekání pro většinu věřících křesťanů i Židů živých i zemřelých smysl. Je dost těch, kdo nevydrží a dojdou ke stejnému závěru, jaký popisuje Malachijáš:  ,,Protivili jste se mi svými slovy, praví Hospodin. Ptáte se: Co jsme mluvili proti tobě? Říkáte: Sloužit Bohu je k ničemu! Jaký zisk z toho máme, že zachováváme jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve smutku? Nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými -- nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali Boha, a unikli." (Mal 3:13-15)

Takový stav trvá už dlouhou dobu. Ničemové nejen světští, ale i církevní se zdají být šťastnými, protože jim jejich ničemnosti procházejí. Netuší, že to už nepotrvá dlouho, než na ně také dojde. Jak řekl náš Pán Ježíš Kristus v podobenství, musí dozrát společně pšenice i plevel. Dobré i zlé. Aby vše mohlo být vyjeveno, dobré dílo odměněno a zlé po zásluze potrestáno. Je správné o tom všem přemýšlet a rozmlouvat, ale ne zahořkle, ukřivděně, přestože nyní nemáme zdánlivě žádný zisk ze služby Bohu. Nezapomínejme, že službu Bohu nekonáme pro hmotný zisk, pro světskou slávu ani pro moc. Ježíš přece řekl, že o to usilují pohané, ale my máme být nezištně připraveni ke každému dobrému skutku. Máme si ukládat poklad v nebi, kde nehrozí, že ho někdo ukradne: ,,Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce." (Mt 6:20,21)

Přemýšlejme o tom všem se stejnými pohnutkami jako, ti, o nichž píše Malachijáš: ,,Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím -- praví Hospodin zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží. Znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží." (Mal 3:16-18)

Bůh má soucit a je milosrdný k těm, kdo ho milují. Proto vytrvejme a s důvěrou trpělivě vyhlížejme příchod Syna člověka. Pro ničemy to bude špatný den, pro nás to bude den spasení a radosti.