Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. “ (Marek 1:1)V minulém „Zamyšlení nad texty“ jsi četl nebo četla, že „na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi“. V té jednoduché větě je obsaženo, že svět, v němž žijeme, byl stvořen a má počátek v inteligentním smysluplném tvůrčím záměru a činu Boha. Ten počátek nepřišel sám od sebe, ale byl spuštěn v pravý čas. Počátek evangelia neboli dobré zprávy Ježíše Krista, Syna Božího, není také jen literární nebo slohově zajímavý úvod knihy. Je to opět sdělení jako ta první věta celé Bible. Říká, že autorem dobré zprávy o naději na odpuštění, záchraně a příchodu Božího království je Ježíš Kristus, Syn Boží. Slovo počátek má v sobě ještě další význam. Počátek je zároveň spojován s procesem, událostí, která měla nebo má nějaký další průběh. Konec událostí, které jsou součástí evangelia, ještě nenastal, dokud nepřijde autor dobré zprávy a s ním Boží království.

Dokazuje to i začátek vzorové modlitby Otčenáše. „Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. “ Matouš 6:9,10; Příchod Božího království je ještě před námi a s ním teprve zavládne na zemi Boží vůle na zemi stejně jako v nebi. Také Ježíšovu oběť a smlouvu si budou křesťané připomínat, dokud on nepřijde a s ním Boží království. Píše o tom apoštol Pavel v 1 dopise Korintským v 11 kapitole.

Od počátku evangelia Ježíše Krista, Syna Božího uplynulo téměř dva tisíce let. Během té doby se událo mnoho věcí a událostí, z nichž některé jsou příkladem velké víry našich předků, ale jiné jsou svědectvím o zlých silách a lidech, kteří kazí Boží snahu o naší záchranu. Přesně, jak to popsal Ježíš v podobenství o pšenici a plevelu. Přesně podle jeho slov žijeme ve světě, který on přirovnává k poli, v němž nejsou jen lidé dobří, ale jsou v něm i synové toho zlého a je jich jako plevelu v poli. Ti dusí Boží služebníky stejně jako plevel pšenici. Počátek evangelia Ježíše Krista má i své završení. Jako každá práce na poli. Ježíš nazval završení svého evangelia, žní. Každý dobrý hospodář přesně pozná, kdy má nastat žeň, podle zralostí obilí. Po dvou tisíci letech je žeň opravdu blízko. Až nastane, bude to pro Boží lid završení příběhu evangelia, jehož počátek máme na svědectví popsaný v Bibli. Uvědom si, že nejde o báji, ani o prázdné slovo, ale o živý, aktuální příběh, který spěje ke svému konci. Neber prosím evangelium na lehkou váhu. Evangelium je dobrá zpráva o veliké naději. Snaž se ve vlastním zájmu dovědět se, co nejvíce aby ses nestal obětí satanových lží a klamu.