Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: ,,Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny."

Marek 2:5;

Ježíš vykonal, během svého lidského života na zemi, hodně mocných skutků, kterým dodnes křesťané říkají zázraky. Jedním z nich bylo i uzdravení ochrnutého, upoutaného na lůžku. Už způsob, jak dopravili jeho blízcí ochrnutého k Ježíšovi, byl pozoruhodný: ,,A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů." Marek 2:4;

Není divu, že na Ježíše udělala jejich víra velký dojem. Proto řekl ochrnutému: ,,Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Přítomní učitelé zákona považovali Ježíšova slova za rouhání, i když byli svědky jeho mocných skutků: ,,Seděli tam někteří z učitelů Zákona a uvažovali ve svých srdcích: ,,Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, ne-li jediný: Bůh." Marek 2:6,7;

Ježíš poznal, jak uvažují a řekl jim: ,,Proč tak uvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější? Říci ochrnutému: , Tvé hříchy jsou odpuštěny ', nebo říci: ,Vstaň, vezmi své lehátko a choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy na zemi ...", říká ochrnutému: ,,Tobě pravím: Vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu." On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni, oslavovali Boha a říkali: ,, Něco takového jsme ještě nikdy neviděli."" Marek 2:8-12;

Nebudeme se zabývat samotným uzdravením ochrnutého, protože to dosud neumíme vysvětlit. Vidíme ho jako příklad ohromné moci, kterou Ježíš od svého Otce měl. Zamysleme se nad větou: ,,Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny." Ne kvůli postoji učitelů zákona, ale kvůli souvislostem, za nichž ta slova Ježíš řekl. ,,Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: ..." Na Ježíše zapůsobila víra nejen ochrnutého člověka, ale i víra těch, co ho tak riskantním a namáhavým způsobem dostali k němu. Společná víra všech zúčastněných přiměla Ježíše, aby řekl, že jsou ochrnutému odpuštěné hříchy. Význam víry Ježíš vícekrát velmi zdůraznil. Projevem víry je i modlitba, jak Ježíš znázornil v podobenství o neodbytné vdově:

,,Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal: ,,V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: ,Zastaň se mě proti mému odpůrci.' Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: ,I když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáz, aby mě nakonec nepřišla zpolíčkovat.'" Pán řekl: ,,Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet?   Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?"  " Lukáš 18:1-8

Poslední věta tohoto podobenství je ovšem i varováním, jehož opodstatněnost dokládá současný stav. Mocní v našem světě dělají vše pro to, aby vymazali víru ze srdcí a myslí lidí. Nepodaří se to úplně, ale ti, kdo vytrvají, budou muset prokázat velkou vytrvalost a statečnost.