Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Otevřel ústa a učil je:  Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes "

Matouš 5:2,3;

 

Blahoslavení chudí duchem je i dnes jedním z nejznámějších Ježíšových výroků. Ovšem často je používán, když se chce o někom říct, že nepobral moc rozumu nebo, že je mdlého ducha. Od toho není daleko k domněnce, že Boží království je pro slaboduché a blázny. Nepochybuji, že leckdo se tomu rád škodolibě zasměje. Kdo asi stojí za tímto zlomyslným výkladem Ježíšových slov? Nechme to. Lepší bude, když se zaměříme na skutečný smysl citovaného Ježíšova výroku.

Všimni si, že těmito slovy Ježíš začíná, podle Matouše, své slavné kázání na hoře. A každý, kdo alespoň trochu rozumí pravidlům řečnického umění, ví, že úvod je velmi důležitý pro získání pozornosti posluchačů. Kdyby byl správný zesměšňující význam úvodního Ježíšova prohlášení k davům okolo něj; ,, Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes ", znamenalo by to, že svým posluchačům Ježíš říká, že buď jsou slaboduší či blázni, nebo se můžou rovnou otočit a jít pryč, protože jim nepatří Boží království. Prostě by je hned v úvodu urazil. A to Ježíš určitě v úmyslu neměl. Co tedy Ježíš svými slovy myslel?

Především si musíme uvědomit, že jde o hodně důležité prohlášení, když je hned prvním, které Ježíš říká. Smysl jeho slov nám nejlépe osvětlí jiný Ježíšův rozhovor s učedníky zaznamenaný Matoušem v 16 kapitole: ,, Ježíš jim pověděl: ,,Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!"  Oni se pak mezi sebou dohadovali a říkali: ,,To proto, že jsme nevzali chleby." Ježíš to poznal a řekl: ,,Proč se mezi sebou dohadujete, malověrní, že nemáte chleby? Ještě nerozumíte? Ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik nůší jste nasbírali? Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste nasbírali? Jak to, že nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Varujte se kvasu farizeů a saduceů!" Tehdy pochopili, že neřekl, aby se varovali chlebového kvasu, nýbrž učení farizeů a saduceů. "

Učení farizeů a saduceů přirovnal Ježíš ke kvasu. Kvas, když ho zaděláte do těsta, není vidět a přeci pracuje, až prostoupí všechnu hmotu těsta a je všude. Stejně neviditelně působí i učení farizeů a saduceů. Je to neviditelné působení na myšlení lidí. Učení se šíří ve společnosti, až ovlivní myšlení většiny lidí. V Ježíšově době ještě neznali sílu propagandy a reklamy. Nebyly tak mohutné prostředky pro hromadné ovlivňování lidí. Přesto učení a pokrytectví v jednání učitelů zákona, farizeů a saduceů, bylo velkou překážkou pro přijetí učení Ježíšova. A to dokonce i v situaci, kdy Ježíš konal mocné skutky. Kvas a duch, o němž Ježíš hovořil v první větě svého kázání na hoře, mají jedno společné. Jejich působení je těžko pozorovatelné a pozná se až podle výsledků (vykynuté těsto, hodnoty, které v myšlení lidí převažují).

Duch, jejž má Ježíš na mysli, je převládající hodnotový žebříček, podle něhož se řídí myšlení většiny lidí ve společnosti, v níž žijeme. Ten vyjadřuje ducha společnosti. My to známe dnes například v pojmech demokratický systém, materialistické myšlení, ateismus, NWO (nový světový řád / New World Order). V posledních desetiletích je aktuální agresivně propagovanou ideologií, zvrácené ideje LGBT (hnutí leseb , gayů , bisexuálů a transgender lidí).

Lidé, kteří nejsou příliš zasažení duchem některého z uvedených nebo jim podobných učení a hodnot mají velké štěstí. Proto Ježíš říká ,,Blahoslavení" neboli ti, co mají štěstí, že nejsou příliš zasažení některým duchem současného světa, jenž je nepřátelský Bohu. Pak mohou snadněji přijmout Božího Ducha, který je v nejrozšířenější podobě ve formě evangelia. Takovým patří království nebeské. Cestu života nenalézají tedy duševně slabí nebo vyšinutí jedinci, ale ti co jsou ,,blázni" v očích dnešního světa.

,,Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím?  Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří.  Neboť Židé žádají znamení a Řekové hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům bláznovství, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista -- Boží moc a Boží moudrost. Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé." (1Korintským 1:20-25)

Kéž bychom byli všichni blahoslavení chudí duchem světa, abychom, nezaslepení dokázali v pokoře přijmout Ducha Božího. A jím vedeni nalézt úzkou bránu k cestě života.