Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: ,,Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit." "   Matouš 2:1,2;

Většina z nás oslaví, jako každý rok,  vánoce. Mnozí jen proto, aby dodrželi tradiční křesťanský svátek, jenž se pro ně stal dnem bohatého štědrovečerního stolu, ozdobeného stromečku, obloženého množstvím dárků. Děti se na vánoce většinou těší, kvůli dárkům a třpytivému stromečku. Někdo přidá ještě malý koupený betlémek nebo jde druhý den rodina navštívit výstavu betlémů. Tam se děti možná dozví, že vánoce jsou připomínkou narození Ježíška v jesličkách ve chlívě. Proč si křesťané narození Ježíška připomínají, se většinou už nedozví, protože jim to nemá, kdo vysvětlit. Rodiče to buď nevědí, nebo to považují za bajku, kterou je zbytečné dětem vyprávět.

Přesto se v Bibli dočteme, že právě narozenému Ježíškovi se přišli do chlíva poklonit mágové, dnes bychom řekli učenci, astrologové z východu. Tedy významní a uznávaní lidé, které si zvali i králové. Nebyli to Židé, ale vyslanci národů, které uctívali jiné bohy. Jako by věděli, že Ježíš bude mít velký význam i pro jejich národy. Nejen pro Židy. Jejich zprávu, že se narodil král Židů, bral zcela vážně i Herodes, který tehdy vládl v Judsku. Pověřil je, aby až dítě najdou, řekli mu, kdo to je. Oni však byli varovaní Bohem ve snu, aby z Judska odešli jinou cestou a Herodovi nic neřekli. Josefa pak Boží anděl vyzval, aby vzal matku s dítětem a urychleně odešli do Egypta, dokud Herodes nezemře.

Tolik ve stručnosti větší část biblické zprávy o Ježíšově narození. Nebudeme zde rozebírat, jestli se Ježíš narodil v době zimního slunovratu. Nepřímé biblické údaje nasvědčují, že se Ježíš narodil na podzim, ale to není pro naše zamyšlení důležité. Věnujme se faktu, že narození Ježíše zaznamenali nejdříve pohanští učenci a teprve skrze ně se o jeho narození dozvěděli i Židé v Jeruzalémě. Možná, že to byla vážnost, kterou mágové měli v očích ostatních, která pomohla rozšířit zprávu o mesiášově narození, do nejvyšších pater společnosti. Možná jejich dobrého úmyslu, vzdát poctu budoucímu velevýznamnému králi, chtěl využít satan, který věděl, že Herodes bude chtít zabít potenciálního konkurenta, jak zprávu mágu určitě pochopil. Boží záměr, poslat mágy do Jeruzaléma asi nebyl, protože je hned po tom, co předali dary a poklonili se malému Ježíšovi, ve snu Bůh mágy vyzval, aby se nevraceli do Jeruzaléma, ale aby odešli jinou cestou. Bůh oznámil svému lidu narození mesiáše, tak jak je pro něj typické. Neokázale, skrze prosté pastýře.

,, V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k nim Pánův anděl a Pánova sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl: ,,Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích."" Lukáš 2:8-12;

Z celého příběhu je vidět, že Ježíšovo narození na zemi bylo velmi bedlivě sledované Bohem i Jeho odpůrcem. Z toho musí být přemýšlivému člověku jasné, že Ježíš (hebrejsky Jehošua) je velmi významnou postavou, o níž bychom měli vědět, co nejvíce. Jeho význam přesahuje totiž historii jednoho národa. Satanovi služebníci se snaží zavalit lidi velikým množstvím jiných informací, starostmi o udržení životní úrovně, šířením zpráv o nebezpečích plynoucích z globálního oteplování, nedostatku vody, potravin, šíření zvěstí o válkách a nebezpečí světového konfliktu, vytvářejí obraz světa, v němž není pro Boha a Ježíše místo. Proto i vánoce ztratili původní smysl a jsou především svátkem dárků a konzumu.

Najděme si proto o vánocích čas na bližší seznámení s Ježíšovým životem a odkazem, který nám zanechal. Stojí to za to. V Ježíši Kristu je záchrana lidstva.