Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec." (Mk 13:7)

 

Zprávy o válečných konfliktech jsou dnes na denním pořádku. Uplynulo 100 let od začátku tzv. velké neboli první světové války. Jsou to příznaky porodních bolestí, o nichž mluvil Ježíš, když odpovídal na otázku, kdy to nastane, jaké bude znamení jeho příchodu, a že se všechno blíží ke konci (Mt 24:3; Mk 13:4-8)?

V obou světových válkách povstal doslova národ proti národu. Válčily národy ze všech obydlených kontinentů. Ale první světová válka přišla pro většinu lidí nečekaně, bez varování. Druhá světová válka vzešla jakoby z té první, protože poměry, které nastaly po první světové válce, se dostatečně nestabilizovaly, naopak během dvou desetiletí vyústily v nový konflikt ještě mnohem větší a ničivější než byla první světová válka. Od té doby nedošlo sice ke světovému konfliktu mezi velmocemi, ale lokálních válek na mnoha místech rychle přibývá. Roste rychle i počet přírodních pohrom všeho druhu, včetně zemětřesení. Sedmdesát let od konce druhé světové války se začíná opět nahlas mluvit o hrozbě další světové války. Taková válka by s největší pravděpodobností ohrozila veškerý život na zemi a existenci lidstva. Jak máme rozumět Ježíšovým slovům: ,,Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se!"?

Ježíš řekl, že všechny uvedené události jsou znamení počátku porodních bolestí. O jaký porod jde? A proč Ježíš mluví o porodu, když odpovídá na otázku, jaká znamení budou ohlašovat jeho příchod a blížící se konec tohoto věku? Porod je poslední část vývoje nového člověka od početí do narození. Vývoj Božího lidu a celého lidstva v novém, křesťanském věku začal uzavřením nové smlouvy s Ježíšovými učedníky při poslední pánově večeři Pasah před jeho zatčením, popravou a vzkříšením. Poselství evangelia se od té doby rozšířilo do celého světa a velmoci národů, které přijaly křesťanství, staly se nejsilnějšími na zemi. Ježíš v podobenství o pšenici a pleveli ukázal, že dobré i zlé bude růst spolu. Musíme proto očekávat, že dvoutisíciletý vývoj přinese ovoce dobrého i zlého. Války, hladomory a přírodní katastrofy jsou ovocem špatného zacházení s bohatstvím země, bezohledného drancování, okrádání a vykořisťování mocnými tohoto věku. Vedle toho nenápadně roste i to dobré v podobě jedinců, kteří nesou ovoce Božího ducha. Nejsou bezchybní, ale nejsou falešní, zlí, sobečtí. S vírou a vytrvalostí pracují pro záchranu lidí prostřednictvím dobrých skutků světla, šířením pokoje, aby lidé, kteří to uvidí, mohli vzdát Bohu slávu (Mt 5:16).

Výsledkem dvoutisíciletého vývoje nemá být podle Bible i podle Ježíšových slov zánik civilizace, ale zrození nového věku, nového řádu, který přijde s Božím královstvím. Proto se nemusíme lekat zpráv o hrozbě třetí světové války. Nějaká válka být může, neboť v Danielovi se píše, že až do konce bude válka, ale nebude to válka zničující, protože Bůh nenechá svět zničit zlými lidmi - hubiteli. Bůh má mnoho prostředků, jak zabránit hubitelům země v realizaci jejich zvrácených plánů. Jedním z nich je i událost, která zatřese zemí doslova i obrazně. Tato událost přijde z vesmíru a je znamením začátku šesté pečetě. Nažene lidem velký strach a alespoň na chvíli zarazí ty zlé v jejich zkázonosném jednání. Bůh si po této události vybere a označí jedince do budoucí Boží vlády. To je počátek očekávaného narození dítěte, k němuž dojde během polnic podle Zjevení ve 12 kapitole. Pomáhejme lidem vysvětlit, že život si nezachrání materiálním zabezpečením, ale vírou v pravdivost evangelia.


Zpět