Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Když vystoupil, uviděl veliký zástup a byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné" (Mt 14:14)

Stav pohnutí je projev soucítění s druhým člověkem nebo jinou živou bytostí. Ježíš vnímal situaci a touhu po naději, kterou v něm zástupy viděli, když uzdravoval jejich nemocné. Trmáceli se za ním hladoví a žízniví, bez zásob, protože slyšeli o záchraně přicházející skrze Ježíše a viděli jeho mocné skutky, kterými nikoho nezabíjel, nezastrašoval, ale naopak uzdravoval nemocné, vzkřísil Lazara a sytil hladové. V takovém rozsahu nic podobného nikdo nedokázal ani před tím, ani potom.

Proč tedy dnes mnozí křesťané nevěnují osobnosti Ježíše, jeho příběhu a jeho zprávě dostatečnou pozornost? Proč dnes církve důrazně nepřipomínají naději spojenou s Ježíšovým životem a obětí. Autor dopisu Židům o Ježíšovi napsal: ,,Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu." (Žd 4:15) V evangeliích je zapsáno pro svědectví mnoho Ježíšových činů i slov. Z nich je dobře vidět, že Ježíš rozuměl lidem, byl milosrdný a laskavý k upřímným a pokorným, soucítil s jejich trápením, ale byl nesmlouvavý k pyšným, falešným a pokryteckým lidem. Kdo z lidí může říct, že o něm Bůh řekl: ,,Toto je můj milovaný syn."

Nikdo nemá takového pána, jako je Ježíš. K němu se můžeme s důvěrou obracet v modlitbách s našimi starostmi, bez obav, že by nám neporozuměl a neměl s námi soucit, když jsme k němu upřímní. Nikdo není jako on a proto si ho stále připomínejme a přemýšlejme o jeho slovech a skutcích. Ne jen o vánocích a velikonocích, ale na všech svých cestách.