Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Kdo má budoucnost?
23.1.2023

Zamyšlení nad rokem
25.12.2022
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. (Matouš 24:6)"

Uplynulo sedmdesát let od konce druhé světové války a znovu se objevují zvěsti o nebezpečí vzniku další velké světové války. Málokdo si dovede představit, co by to znamenalo pro život nejen v Evropě, ale i všude, kde žijí lidé. Strach z velké války nevyvolávají, možná pro někoho překvapivě, hlavní média, ale spíš zdroje protiproudní, konspirativní, menšinové. Je to logické, protože inteligentní a informovaní lidé vidí skutečnou hrozbu velké války mezi Ruskem, Čínou na jedné straně a západními mocnostmi na straně druhé. Je mnoho příznaků, které nasvědčují, že přípravy na takovou válku probíhají. Informují o tom lidé, kteří se snaží upřímně varovat nic netušící většinu lidí. Máme se bát?

Kdyby byla pravda, že svět není stvořený Bohem a osud je v rukou mocných jedinců, kteří si neváží životů jiných lidí a jsou schopní obětovat miliardy lidských životů pro vlastní sobecké zájmy, byly by naše vyhlídky velmi špatné. Ale Boží slovo nás ujišťuje, že Bůh nedopustí, aby mu ničemní lidé, ať už jsou sebemocnější, zničili zem a zahubili většinu lidstva. Hlavně nedopustí, aby tito lidé zabíjeli do nekonečna beztrestně jeho služebníky a zabránili příchodu jeho království.

Když Ježíš řekl ,,Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat ..." nechtěl nás lacině konejšit. Naopak zdůraznil konkrétní situaci, kterou právě prožíváme.

Soubor příznaků počátku porodních bolesti

Ježíš vyjmenoval tři hlavní příznaky počátku porodních bolestí. Světové války, množící se zemětřesení a hladomory, a zvěsti o válkách. Proč se nemáme děsit, když vzápětí říká, že budou válčit národ proti národu a království proti království? Je to možná právě proto, že napřed mají být ty velké války a až pak zvěsti o dalších. Ve 20 století byly dvě světové války, které byly obrovskou tragédií pro desítky milionů lidí. Ale nemohly ještě zničit celé lidstvo. Dnešní zbraně mohou vyhubit všechno živé. To není Boží záměr. Bůh nám skrze své slovo říká, že k úplnému zničení lidstva nedojde. Jan dostal od Boha proroctví, které popisuje, jak bude Bůh spravedlivě soudit celou zemi a potrestá ty, kdo hubí zemi (Zj 11:18). Ale než k tomu dojde, stane se mnoho událostí, které navzdory úmyslům satana a jeho služebníků, neumožní zničit celé lidstvo a život na zemi, nýbrž umožní odhalit pravé viníky všeho zla a potrestat je. Pak se naplní i dávný prorocký sen babylónského krále zapsaný v Danielově prorocké knize, jenž lidem oznámil počátek i konec věku, v němž vládne člověk nad člověkem k jeho škodě. Ze snu vyplývá, že tento věk vystřídá Boží království, které už nebude ukončeno.

V současnosti žije jen málo pamětníků II. sv. války. Zato často slýcháme zvěsti o možnosti třetí, tentokrát jaderné války, která by mohla všechno zničit. Slýcháme často o přírodních katastrofách, včetně zemětřesení. Jsou to nezpochybnitelné příznaky počátku porodních bolestí. Ale to ještě není konec. Bůh chce vyřešit jednou provždy spor o jeho právo na svrchovanou spravedlivou vládu nad svým stvořením. Satan má přesně opačný zájem. Satan pravděpodobně nezaváhá použít všech svých prostředků, aby tím znemožnil Bohu dokonat spravedlivý soud a oddálil by vlastní trest. Ale to se nestane. Bible nás falešně neuklidňuje. Války sice budou až do konce, jak píše prorok Daniel (9:26). Ale Bůh nedopustí válku, která by znamenala celosvětovou katastrofu. Proto se nemáme děsit, ale máme si dát pozor. Před čím? Například před tím, abychom se nedali ze strachu svést k uvažování a jednání těch, kdo neskládají naději v Boha, ale spoléhají jen na sebe, nebo skládají naději jen v lidské vůdce. Ježíš řekl: ,,Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej."  (Mt 16:25)

Buďme stateční. Náš Otec v nebesích ví o každém našem trápení. Ježíš jednou řekl, že ví o každém našem vlasu, který nám spadne z hlavy. Neděsme se jako ti, kdo nemají naději. V tom je velký klam satana, který se snaží v lidech podporovat názor, že všechno je v rukou člověka. Ale nakonec zvítězí Boží záměr a přijde jeho království.


Zpět