Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

" Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora (Přísloví 18:12)

Podivuhodný svět okolo nás vzbuzuje v přemýšlivých lidech úžas nad inteligencí, která ho stvořila. Dospěl k tomu Einstein a řada dalších vědců, kteří původně věřili, že svět vznikl z ničeho a řád v něm obsažený z chaosu. Ti lidé překonali pýchu rozumu, aniž by se ho museli vzdát. Opakem pýchy je pokora. Není divu, že ti vědci změnili svůj postoj ke světu a zkoumali, či zkoumají jej s větší pokorou než dřív. Ale nejde jen o vědeckou pýchu, která zaslepuje jejich svědomí tak, že své objevy dávají do rukou zcela nezodpovědných a ničemných lidí, kteří hubí zemi. Je tu i pýcha vládců národů a země, s níž se stále větší arogancí tlačí zbytek lidstva do záhuby.

Pýcha však není jen výsadou mocných, bohatých a slavných. Takhle jednoduché je to jen v pohádkách. Pýcha nám dovoluje myslet si o sobě víc než je zdrávo, dovoluje nám dělat věci, které by nám zdravé svědomí nedovolilo, aniž by nás napomínalo. Pýcha nám dovoluje pohlížet na druhé lidi s pohrdáním, s neúctou, bez soucitu. Pýcha nám dovoluje jednat bezohledně a sobecky protože nemáme strach z trestu a následky, které odnesou jiní, nás nezajímají. Pýcha nám dovoluje myslet si, že jsme ve vesmíru sami a že se nemusíme nikomu zodpovídat za své činy. Pýcha dovoluje mocným podporovat zvrácené jednání, které je v rozporu s Božími měřítky. Pýcha dovoluje tvořit tzv. umělecká díla oslavující nízké pudy, vystavující na odiv, krutost, násilí a kriminální jednání. Pýcha dovoluje používat lež jako hlavní nástroj politiky a vyvolávat války s obrovským množstvím zmařených životů.

Naproti tomu ten, kdo je pokorného srdce bývá vlídný, soucitný, trpělivý, má na mysli dobro všech a má Boží bázeň. To znamená, že mu není jedno, jak se na jeho jednání dívá Bůh. Chce znát jeho vůli a měřítka, aby se jimi mohl řídit.

Pokorný člověk také s vděčností a úctou přijímá Ježíšovu oběť na odpuštění hříchů, protože ví, že odpuštění potřebuje. Takového člověka potěší Ježíšova slova: ,,Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. ... Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes." (Mt 11:29; 18:4)

Žijeme v době velkých změn. Nejsou to změny náhodné. Nečekané jsou možná pro lidi žijící podle vlastní vůle, nehledající Boha a jeho slovo. Nevědí proto ani to, že pokora je pro záchranu důležitější než nadlouho soběstačné a zabezpečené úkryty. Bůh prostřednictvím proroka Ámose varuje ty pyšné: ,,I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud.   I kdyby se ukryli na vrcholu Karmelu, vyhledám je a vezmu je odtamtud. I kdyby se ukryli před mým zrakem na dno moře, přikáži hadovi a uštkne je tam." (Am 9:2,3) Pokorným však říká: ,,Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu. ... Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.... když Bůh povstal k soudu, aby zachránil všechny pokorné země. ... Uvidí to pokorní a budou se radovat. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít" (Sf 2:3; Ž 37:11; 69:33; 76:10)

Kéž i ty patříš mezi pokorné.