Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

" Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora (Přísloví 18:12)

Podivuhodný svět okolo nás vzbuzuje v přemýšlivých lidech úžas nad inteligencí, která ho stvořila. Dospěl k tomu Einstein a řada dalších vědců, kteří původně věřili, že svět vznikl z ničeho a řád v něm obsažený z chaosu. Ti lidé překonali pýchu rozumu, aniž by se ho museli vzdát. Opakem pýchy je pokora. Není divu, že ti vědci změnili svůj postoj ke světu a zkoumali, či zkoumají jej s větší pokorou než dřív. Ale nejde jen o vědeckou pýchu, která zaslepuje jejich svědomí tak, že své objevy dávají do rukou zcela nezodpovědných a ničemných lidí, kteří hubí zemi. Je tu i pýcha vládců národů a země, s níž se stále větší arogancí tlačí zbytek lidstva do záhuby.

Pýcha však není jen výsadou mocných, bohatých a slavných. Takhle jednoduché je to jen v pohádkách. Pýcha nám dovoluje myslet si o sobě víc než je zdrávo, dovoluje nám dělat věci, které by nám zdravé svědomí nedovolilo, aniž by nás napomínalo. Pýcha nám dovoluje pohlížet na druhé lidi s pohrdáním, s neúctou, bez soucitu. Pýcha nám dovoluje jednat bezohledně a sobecky protože nemáme strach z trestu a následky, které odnesou jiní, nás nezajímají. Pýcha nám dovoluje myslet si, že jsme ve vesmíru sami a že se nemusíme nikomu zodpovídat za své činy. Pýcha dovoluje mocným podporovat zvrácené jednání, které je v rozporu s Božími měřítky. Pýcha dovoluje tvořit tzv. umělecká díla oslavující nízké pudy, vystavující na odiv, krutost, násilí a kriminální jednání. Pýcha dovoluje používat lež jako hlavní nástroj politiky a vyvolávat války s obrovským množstvím zmařených životů.

Naproti tomu ten, kdo je pokorného srdce bývá vlídný, soucitný, trpělivý, má na mysli dobro všech a má Boží bázeň. To znamená, že mu není jedno, jak se na jeho jednání dívá Bůh. Chce znát jeho vůli a měřítka, aby se jimi mohl řídit.

Pokorný člověk také s vděčností a úctou přijímá Ježíšovu oběť na odpuštění hříchů, protože ví, že odpuštění potřebuje. Takového člověka potěší Ježíšova slova: ,,Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. ... Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království Nebes." (Mt 11:29; 18:4)

Žijeme v době velkých změn. Nejsou to změny náhodné. Nečekané jsou možná pro lidi žijící podle vlastní vůle, nehledající Boha a jeho slovo. Nevědí proto ani to, že pokora je pro záchranu důležitější než nadlouho soběstačné a zabezpečené úkryty. Bůh prostřednictvím proroka Ámose varuje ty pyšné: ,,I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud.   I kdyby se ukryli na vrcholu Karmelu, vyhledám je a vezmu je odtamtud. I kdyby se ukryli před mým zrakem na dno moře, přikáži hadovi a uštkne je tam." (Am 9:2,3) Pokorným však říká: ,,Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu. ... Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.... když Bůh povstal k soudu, aby zachránil všechny pokorné země. ... Uvidí to pokorní a budou se radovat. Vy, kdo hledáte Boha, vaše srdce bude žít" (Sf 2:3; Ž 37:11; 69:33; 76:10)

Kéž i ty patříš mezi pokorné.