Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. "
(Řím 12:2)

 

Každý den se na nás valí tolik nepříjemných, zlých nebo nevkusných až nemravných informací, vjemů ze zpráv nebo filmů, či z internetu, že bez možnosti vyvážit ten kanál všeho možného musí po čase každý, byť nevědomky, zasažen a ovlivněn, přinejmenším unaven. Proto potřebujeme vyvažovat zlo dobrem. K tomu nám pomáhá Písmo. Zkusme si připomenout několik pasáží z dvanácté kapitoly dopisu apoštola Pavla Římanům: " Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci . Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ,Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' Ale: ,Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.' Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. "

Každý verš stojí za to zastavit se nad ním a nechat ho na sebe působit, rozjímat o něm. Když to zkusíš, určitě to bude mít na tebe dobrý vliv. Budeš-li to dělat pravidelně a dlouhodobě, nejspíš po určitém čase zjistíš, že tvé myšlení je v lepším stavu. Je méně okoralé, více vnímavé na to, co je dobro a zlo a možná časem i přijdeš na to, že myslet na druhé jen dobré, nemyslet na mstu může dokonce zlepšit i tvůj zdravotní stav nebo alespoň se budeš cítit lépe. A když najdeš v tomto způsobů myšlení radost, poznáš i hloubku moudrosti, která je v těch apoštolových radách obsažená.

Ve skutečnosti jsou to rady inspirované Božím duchem ,, Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. " (2Tm 3:16). Jsou to rady pro všechny, i když lidem bez víry v Boha a bez víry a naděje založené na Kristově oběti to může připadat naivní a nepoužitelné v tomto těžce nemocném světě. Ale kdyby i jeden z takových lidí poznal, že jde skutečně o mocné a moudré rady, založené na skutečnosti, ne na bájích, budou se s námi radovat i andělé v nebi: "Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání." (L 15 :10)Zpět