Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

,, A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. "
(Řím 12:2)

 

Každý den se na nás valí tolik nepříjemných, zlých nebo nevkusných až nemravných informací, vjemů ze zpráv nebo filmů, či z internetu, že bez možnosti vyvážit ten kanál všeho možného musí po čase každý, byť nevědomky, zasažen a ovlivněn, přinejmenším unaven. Proto potřebujeme vyvažovat zlo dobrem. K tomu nám pomáhá Písmo. Zkusme si připomenout několik pasáží z dvanácté kapitoly dopisu apoštola Pavla Římanům: " Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci . Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ,Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.' Ale: ,Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.' Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. "

Každý verš stojí za to zastavit se nad ním a nechat ho na sebe působit, rozjímat o něm. Když to zkusíš, určitě to bude mít na tebe dobrý vliv. Budeš-li to dělat pravidelně a dlouhodobě, nejspíš po určitém čase zjistíš, že tvé myšlení je v lepším stavu. Je méně okoralé, více vnímavé na to, co je dobro a zlo a možná časem i přijdeš na to, že myslet na druhé jen dobré, nemyslet na mstu může dokonce zlepšit i tvůj zdravotní stav nebo alespoň se budeš cítit lépe. A když najdeš v tomto způsobů myšlení radost, poznáš i hloubku moudrosti, která je v těch apoštolových radách obsažená.

Ve skutečnosti jsou to rady inspirované Božím duchem ,, Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. " (2Tm 3:16). Jsou to rady pro všechny, i když lidem bez víry v Boha a bez víry a naděje založené na Kristově oběti to může připadat naivní a nepoužitelné v tomto těžce nemocném světě. Ale kdyby i jeden z takových lidí poznal, že jde skutečně o mocné a moudré rady, založené na skutečnosti, ne na bájích, budou se s námi radovat i andělé v nebi: "Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání." (L 15 :10)Zpět