Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. "

Římanům 8:6;

Čím více se svět podobá nervóznímu vosímu hnízdu, tím více pociťujeme potřebu klidu a pokoje. Nejen doma, v práci atd., ale i v duši. Proto mnoho lidí vyhledává různé kurzy, zaměřené na zklidňující techniky, meditace. Jiní zase hledají klid a pokoj v přírodě. Bohatí lidé se izolují od okolního světa ve svých velkých obydlích, často připomínající uzavřené pevnosti, nebo vyhledávají stejně uzavřené rekreační objekty. Ale trvale před stresem a shonem uteče jen málokdo.

Apoštol Pavel píše často, že Bůh je Bohem pokoje. To má samozřejmě mnoho významů a jeden z nich souvisí s myšlením.

 

,,Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví." Matouš 5:5;

,,Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny" Matouš 5:9;

Vzpomeňme, že i jedno z ovoce Ducha, popsaném v dopise Efezanům je pokoj. Co to v praxi znamená? Jednu radu najdeme v Efezanů 4:13-15;

,, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu ,  nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista."

Lidé jsou dnes rozděleni z mnoha důvodů a ten, kdo je rozděluje má z toho radost. Lidé se hádají o politice, o názorech na protiepidemická opatření a na očkování a z mnoha dalších důvodů, které jim podstrkují leckdy úmyslně média. Není moudré se přít, leda když jde o víru. Máme mít v Kristu dobré svědomí. Komu svědomí říká, že se má nechat očkovat, ať to udělá, jinému svědomí říká, že se nemá nechat očkovat, ať se podle toho zachová. Jde o světskou záležitost. Nezapomeňme, že podle Pavla je všechno dovoleno, ale ne všechno prospívá, ne všechno buduje.

Současné události a témata, které lidé prožívají, mají společné to, že většina z nás nejsme odborníci a musíme se spolehnout na pravdivost informací z různých zdrojů. Jediný důvěryhodný zdroj, který máme, je Bible. Ta zdánlivě nic neradí, jestli se máme nechat očkovat nebo přijmout jiná opatření, vycházející z technologií, které před dvěma tisíci lety neexistovali, ale radí nám, jak postupovat když se jedná o věci odporující Božímu přirozenému řádu. Například kdyby nás nutili vychovávat děti v duchu LGBT, to je proti Božímu přirozenému řádu. Nebo kdyby nás kdokoliv naváděl jednat proti biblickým morálním a mravním hodnotám, to je proti Božímu přirozenému řádu.

Jak to souvisí s pokojem? Jak mít pokoj v tak nepokojné době? Je to stejné jako s pokušením, o němž Ježíš řekl, že nutně přichází, ale běda skrze koho. Nežijeme v izolaci. Naopak, naše poslání je být ostatním lampou a konat dobré skutky. Takže stejně jako pokušení, i nepokoj, neklid stres nutně přichází. Ale můžeme tomu stejně jako u pokušení čelit. Základem pro náš pokoj je mít útočiště v Bohu a našem Pánu Ježíši Kristu. Jsme slabí a potřebujeme se naučit opírat se o Boha a Ježíše Krista.