Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

,, Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn." (Ř 10:9)

Vyznáváme Pána Ježíše svými ústy? Jistě, při bohoslužbách. A co v běžném životě? Dáváme si pozor, aby to, co říkáme, nebylo v rozporu s Božím slovem? Dnes není většina křesťanů pronásledována ve svých zemích, kde žijí. Přesto vyžaduje veřejné přihlášení se ke Kristu a jeho odkazu stále větší odvahu a víru. Velké rozvracení křesťanských hodnot a kořenů, (pro něž žili a umírali naši předkové) které odstartovala I. sv. válka a přiživila ho II. sv. válka, způsobuje dnes velké odcizení od Boha a vzdálení se od cesty života podle Kristova příkladu ,,Ježíš mu řekl: ,,Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." J 14:6; ,, Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." (J 14:23; J 12:26). Jestliže dnes dochází ve velkém měřítku k převracení hodnot,  vyměnili Boží pravdu za lež (Ř 1:25), jak to předpověděl prorok Izajáš 5:20: ,, Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké." je otázkou krátkého času, kdy dojde k otevřenému napadání každého, kdo se zastane biblických hodnot (Zj 6:9; 20:4) a přizná se k víře ve vzkříšení skrze Ježíše Krista. Vývoj se velmi zrychluje. Generace, která zažila ateistické vlády a vůbec generace, které žily ve 20. století, prošly větším množstvím změn než generace za předchozí uplynulá staletí. Srovnat se to dá snad jen s událostmi a vývojem, kterým prošla Římská říše a starověký svět na přelomu věků. I tenkrát docházelo ve velkém měřítku k úpadku hodnot, z nichž vyrostly starověké civilizace. Místo nich se rychle šířil úpadek morálky, zvrácené zvyky, krvavé gladiátorské hry, bezzákonnost. Situace ještě není taková, jak jí popisují knihy Daniel, Zjevení a další proroci. Ale rychle do ní spějeme.

Jsme připraveni? Dokážeme už dnes odolávat vlivu zvrácených mediálních kampaní, filmů, muziky, či internetových stránek? Neznamená to, že všechno je nutně špatné a zvrácené, ale rozvíjíme své poznání z Bible, abychom byli schopni rozlišovat, co je dobré, a co je naopak zlé? Děláme to pravidelně, poctivě a usilovně? Dokážeme se zastávat křesťanských hodnot při výchově dětí i jinde, když je to třeba a konat dobré skutky, tak aby dělali čest našemu Otci a jeho Synu Ježíšovi, aby je kvůli tomu mohli ostatní lidé chválit? Jsou to vážné otázky. Rozumní lidé, kteří už dnes vidí, že hrozí velké krize, války a zhroucení civilizace se připravují na přežití v podmínkách, kdy nebude nic z toho, na co jsme běžně zvyklí, fungovat. Jsou to lidé všeho druhu i vyznání. I tzv. ateisté. Ale zde platí upozornění Žalmu: ,, Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce ." (Ž 127:1)

Rozumný křesťan bude především chtít poznat, jaké jsou Boží záměry, a podle toho se zachová. Jedno z nejdůležitějších Ježíšových varování je toto: ,,Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích."" (Mt 10:33). Před tím nám však dodává odvahu slovy: ,, A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců." ,,Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích."" (Mt 10:28-32)


Zpět