Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn." (Ř 10:9)

Vyznáváme Pána Ježíše svými ústy? Jistě, při bohoslužbách. A co v běžném životě? Dáváme si pozor, aby to, co říkáme, nebylo v rozporu s Božím slovem? Dnes není většina křesťanů pronásledována ve svých zemích, kde žijí. Přesto vyžaduje veřejné přihlášení se ke Kristu a jeho odkazu stále větší odvahu a víru. Velké rozvracení křesťanských hodnot a kořenů, (pro něž žili a umírali naši předkové) které odstartovala I. sv. válka a přiživila ho II. sv. válka, způsobuje dnes velké odcizení od Boha a vzdálení se od cesty života podle Kristova příkladu ,,Ježíš mu řekl: ,,Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." J 14:6; ,, Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." (J 14:23; J 12:26). Jestliže dnes dochází ve velkém měřítku k převracení hodnot,  vyměnili Boží pravdu za lež (Ř 1:25), jak to předpověděl prorok Izajáš 5:20: ,, Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké." je otázkou krátkého času, kdy dojde k otevřenému napadání každého, kdo se zastane biblických hodnot (Zj 6:9; 20:4) a přizná se k víře ve vzkříšení skrze Ježíše Krista. Vývoj se velmi zrychluje. Generace, která zažila ateistické vlády a vůbec generace, které žily ve 20. století, prošly větším množstvím změn než generace za předchozí uplynulá staletí. Srovnat se to dá snad jen s událostmi a vývojem, kterým prošla Římská říše a starověký svět na přelomu věků. I tenkrát docházelo ve velkém měřítku k úpadku hodnot, z nichž vyrostly starověké civilizace. Místo nich se rychle šířil úpadek morálky, zvrácené zvyky, krvavé gladiátorské hry, bezzákonnost. Situace ještě není taková, jak jí popisují knihy Daniel, Zjevení a další proroci. Ale rychle do ní spějeme.

Jsme připraveni? Dokážeme už dnes odolávat vlivu zvrácených mediálních kampaní, filmů, muziky, či internetových stránek? Neznamená to, že všechno je nutně špatné a zvrácené, ale rozvíjíme své poznání z Bible, abychom byli schopni rozlišovat, co je dobré, a co je naopak zlé? Děláme to pravidelně, poctivě a usilovně? Dokážeme se zastávat křesťanských hodnot při výchově dětí i jinde, když je to třeba a konat dobré skutky, tak aby dělali čest našemu Otci a jeho Synu Ježíšovi, aby je kvůli tomu mohli ostatní lidé chválit? Jsou to vážné otázky. Rozumní lidé, kteří už dnes vidí, že hrozí velké krize, války a zhroucení civilizace se připravují na přežití v podmínkách, kdy nebude nic z toho, na co jsme běžně zvyklí, fungovat. Jsou to lidé všeho druhu i vyznání. I tzv. ateisté. Ale zde platí upozornění Žalmu: ,, Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé. Pokud Hospodin nestřeží město, marně bdí strážce ." (Ž 127:1)

Rozumný křesťan bude především chtít poznat, jaké jsou Boží záměry, a podle toho se zachová. Jedno z nejdůležitějších Ježíšových varování je toto: ,,Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích."" (Mt 10:33). Před tím nám však dodává odvahu slovy: ,, A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců." ,,Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích."" (Mt 10:28-32)


Zpět