Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. (Římanům 16:20)

Máš pocit, že se svět zbláznil? Že někdo vážně usiluje o vyvolání velké války? Že naši volení vládci ztrácí rozum? Že se naše civilizace sune k zániku nebo alespoň do katastrofy nepředvídatelných rozměrů? Pak nejsi sám. Nespokojenost, byť nemusí mít hluboké filozofické důvody, vzrůstá. I přes velikou mediální propagandu, která má odvádět pozornost od důležitých a nebezpečných událostí a témat s nimi spojených. Lidé cítí, že se svět rychle mění a někteří pátrají po tom, kam směřuje a jaké jsou důvody, či úmysly těch, kdo ty změny vyvolávají a podporují.

Původcem všeho, čeho se lidé obávají, možných válek, rostoucího sociálního napětí, přílivu migrantů se zvyky, náboženstvím a úmysly, které nejsou slučitelné s pokojným soužitím s původním obyvatelstvem, není Bůh, ani lidská hloupost nebo snad chamtivost, či touha po větší moci atd.

Bible jasně odhaluje, že tím původcem je Boží odpůrce, satan. V nebi skrytě naším očím se vede dlouholetý spor, který vyvrcholí válkou v nebi. Píše o tom apoštol Jan v proroctví, které dostal od Ježíše Krista, jenž byl zabit, vzkříšen a vzat do nebe k Otci. Když bylo Janovi bezmála sto let, předal mu Ježíš vidění (apokalypsis) o tom, co se stane na přelomu věků. Mimo jiné Jan popisuje válku v nebi. A při tom odhaluje i původce všech našich problémů: „A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ Zjevení 12:9;

Než k tomu dojde a i nějakou dobu potom, budou se na zemi poměry zhoršovat. Není to však známka, že se blíží konec světa nebo lidstva, ale je to známka blížícího se konce satanova špatného vlivu na vývoj lidstva. Nakonec, jak píše apoštol Pavel, bude satan uvězněn, aby nemohl škodit, a bude podroben Boží vládě, v niž budou lidé, svatí Nejvyššího.

Vše, co se dnes děje je v Bibli předpovězeno. To zlé i to dobré. Chceš-li se dovědět více, čti Bibli a přemýšlej o tom, co čteš. Na těchto stránkách najdeš výsledky našeho dlouholetého zkoumání Bible. Budeme rádi, když v nich najdeš užitečné informace nebo dokonce odpovědi na své otázky.