Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život." (Ř 2:7)

Mnozí lidé se zajímají o budoucnost, o čemž svědčí zájem o horoskopy, proroctví, věštby a podobně. Myslí si možná, že když budou znát budoucnost, dokáží se lépe zabezpečit před možným nebezpečím. Služebníkům božího odpůrce se podařilo v mnoha lidech vyvolat dojem, že smrt je přirozenou součástí naší existence, ale Bible vydává svědectví o Bohu, jenž je zdrojem a dárcem života. Bůh na začátku řekl, že nás stvořil k Božímu obrazu a proto bude volat k odpovědnosti toho, kdo prolije krev svého bratra. A ve správný okamžik poslal svého syna na zem v lidském těle, aby dal svůj život jako oběť za naše životy. Od té doby existuje reálná naděje na věčný život.

Dnes, ale nemnoho lidí žije vírou v Ježíše Krista a v naději na věčný život. O víře sice mluví, ale svými skutky jí mnohdy popírají. Nejde jen o to, že se křesťanské kostely a chrámy občas mění v koncertní síně rokových skupin a že se někdy církevní autority zaplétají do mocensko - politických pletich. Církve nevedou společnost k úctě k tradičním křesťanským hodnotám, k Bohu, Kristu, k rodině, k životu tj. duchovní jsou benevolentní k potratům a k euthanasii (což není nic jiného než utracení člověka jako jsou utrácena nemocná zvířata) a nejsou světlem života pro všechny. Církve nebrání křesťanství vůči islámu, naopak podbízí se jako by Islám a křesťanství měli stejného Boha a jako by stáli na stejných hodnotách a principech. To už je někdy ze strany duchovních autorit zrada Boha Otce i jeho syna Ježíše a zrada upřímných věřících, kteří chtějí hledat slávu, čest a neporušitelnost ve vytrvalosti v dobrých skutcích a ve víře.

Musíme si proto připomínat, že odměnou za vytrvalost v dobrých skutcích a ve víře je věčný život v mnohem lepších podmínkách, než v jakých žijeme dnes. Připomeňme si na závěr Ježíšova povzbudivá slova: ,,A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců." ,,Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích."" (Mt 10:28-33)