Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

,,Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život." (Ř 2:7)

Mnozí lidé se zajímají o budoucnost, o čemž svědčí zájem o horoskopy, proroctví, věštby a podobně. Myslí si možná, že když budou znát budoucnost, dokáží se lépe zabezpečit před možným nebezpečím. Služebníkům božího odpůrce se podařilo v mnoha lidech vyvolat dojem, že smrt je přirozenou součástí naší existence, ale Bible vydává svědectví o Bohu, jenž je zdrojem a dárcem života. Bůh na začátku řekl, že nás stvořil k Božímu obrazu a proto bude volat k odpovědnosti toho, kdo prolije krev svého bratra. A ve správný okamžik poslal svého syna na zem v lidském těle, aby dal svůj život jako oběť za naše životy. Od té doby existuje reálná naděje na věčný život.

Dnes, ale nemnoho lidí žije vírou v Ježíše Krista a v naději na věčný život. O víře sice mluví, ale svými skutky jí mnohdy popírají. Nejde jen o to, že se křesťanské kostely a chrámy občas mění v koncertní síně rokových skupin a že se někdy církevní autority zaplétají do mocensko - politických pletich. Církve nevedou společnost k úctě k tradičním křesťanským hodnotám, k Bohu, Kristu, k rodině, k životu tj. duchovní jsou benevolentní k potratům a k euthanasii (což není nic jiného než utracení člověka jako jsou utrácena nemocná zvířata) a nejsou světlem života pro všechny. Církve nebrání křesťanství vůči islámu, naopak podbízí se jako by Islám a křesťanství měli stejného Boha a jako by stáli na stejných hodnotách a principech. To už je někdy ze strany duchovních autorit zrada Boha Otce i jeho syna Ježíše a zrada upřímných věřících, kteří chtějí hledat slávu, čest a neporušitelnost ve vytrvalosti v dobrých skutcích a ve víře.

Musíme si proto připomínat, že odměnou za vytrvalost v dobrých skutcích a ve víře je věčný život v mnohem lepších podmínkách, než v jakých žijeme dnes. Připomeňme si na závěr Ježíšova povzbudivá slova: ,,A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců." ,,Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích."" (Mt 10:28-33)