Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. “ (Skutky 3:21)

Řeč je o Ježíšovi. Apoštol Petr o něm řekl výše uvedená slova, před davem, který se shlukl kolem něj, protože uzdravil, od narození, chromého muže. Petr ve své řeči k davu užaslých mužů řekl, že Bůh jejich otců oslavil tímto činem Ježíše, kterého vydali na smrt a Bůh ho pak vzkřísil. Petr zde říká, že nebe muselo přijmout Ježíše, až do času obnovy.

O jakém čase Petr hovořil? Slovo ἀποκατάστασις, εως,    apokatastasis, znamená znovuobnovení, uskutečnění, naplnění. Pro prosté obnovení něčeho fyzického má řečtina jiné výrazy. Například slovo ἀνακαινόω   anakajnoó. Zde použité slovo apokatastasis znamená spíše obnovení do původního stavu poměrů. V kontextu Petrovy řeči to můžeme chápat i tak, že mluví o čase, v němž se bude znovu uskutečňovat původní Boží plán se zemí i člověkem.

Tím časem je Boží království, přesněji jeho první etapa, během níž dojde k naplnění například proroctví Izajáše 11:6-9: „ Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede.   Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře.

Tyto podmínky měl rozšířit člověk ze zahrady v Edenu po celé zemi. Kdyby šlo všechno podle původního Božího plánu, nemusel by člověk vůbec umírat, protože by měl přístup ke stromu života. V čase obnovy bude odstraněna i smrt. Píše to apoštol Pavel v prvním dopise do Korintu: „… potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.   Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt .  “ (1Korintským 15:24-26)

Nikdo by neměl pochybovat, že Bůh, prostřednictvím svého syna své záměry uskuteční. Nemylme se, že nic takovému vývoji nenasvědčuje. Ježíš řekl, že jeho příchod bude pro ty, kdo nebudou bdít a hledat Boží království, jako v čase před potopou. Ani tehdy lidé nic nepoznali až do chvíle než Noe vešel do korábu a nastala potopa.

Petrova slova „Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí“ navazují i na Ježíšova slova: „Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.   A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu: o hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“ (Jan 16:7-11) Ježíš zde říká, že je spravedlivé, že ho v tomto čase nevidíme. Čas obnovy začne jeho druhým příchodem. Současný vývoj přináší stále více v Bibli předpovězených událostí a společenských změn ukazuje se, že čas obnovy není v nedohlednu.