Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Hledejte JHVH, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu. " (Sof 2:3)

 

Boží výzva, aby všichni pokorní země hledali Boha JHVH, spravedlnost a pokoru, aby měli šanci se zachránit v den hněvu Boha Izraele, je den ze dne aktuálnější. Výzva není určená jen tělesným potomkům Abrahámovým, ale všem pokorným, kdo vykonávají jeho nařízení. I Ježíšovi následovníci patří mezi vykonavatele jeho nařízení, když jednají podle Kristových pokynů.

Sofoniášovo proroctví pravděpodobně není o válce, ale o pohromě, která přijde jako trest na bezostyšné národy (v. 2:1). Bezostyšnost, jak už vyplývá ze základu slova, znamená, že Boží hněv přijde na všechny, kteří nemají ostych před jakýmkoliv špatným činem. Podobné varování najdeme i v Izaiášových proroctvích:  ,,Vejdi do skal, a skryj se do prachu (ze strachu z JHVH) a před nádherou jeho vznešenosti, před hrůzou JHVH; Domýšlivý pohled člověka bude snížen a - skloní se hrdost lidí. JHVH sám bude vyvýšen v onen den. Neboť den JHVH zástupů přichází na všechno pyšné a povýšené, na vše, co se pozvedá, a bude to sníženo: ... Přestaňte se spoléhat na člověka, jehož dech je v jeho chřípí; vždyť za co být považován? " (Iz 2:10-12, 22)

Není vyloučené, že je před námi několik podobných situací. První z nich můžeme očekávat poměrně brzy: ,,A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal a říkali těm horám a skalám: ,,Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?"" (Zj 6:12-17). Mnohé totiž nasvědčuje, že pýcha a bezostyšnost národů, zejména jejich vlád roste tím rychleji, čím více zločinů, lží, podvodů jim beztrestně prochází. Roste v nich pocit neomezené moci a beztrestnosti s rostoucí mírou bezzákonnosti, která není potrestaná. Mohou si vládnout sami, bez Boha do doby, než jejich vládu vystřídá Boží vláda. Ti nejmocnější a nejzasvěcenější vědí, že Bůh dovolil člověku vládu nad celým světem, ale to neznamená, že si neponechal právo povolat každého vladaře k odpovědnosti za jeho činy.

Proto stále aktuálněji platí výzva proroka Sofoniáše: ,, Hledejte JHVH , všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu." Ježíš nám radí jinými slovy totéž: ,, Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost , a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti." (Mt 6 :33,34)