Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

,, Hledejte JHVH, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu. " (Sof 2:3)

 

Boží výzva, aby všichni pokorní země hledali Boha JHVH, spravedlnost a pokoru, aby měli šanci se zachránit v den hněvu Boha Izraele, je den ze dne aktuálnější. Výzva není určená jen tělesným potomkům Abrahámovým, ale všem pokorným, kdo vykonávají jeho nařízení. I Ježíšovi následovníci patří mezi vykonavatele jeho nařízení, když jednají podle Kristových pokynů.

Sofoniášovo proroctví pravděpodobně není o válce, ale o pohromě, která přijde jako trest na bezostyšné národy (v. 2:1). Bezostyšnost, jak už vyplývá ze základu slova, znamená, že Boží hněv přijde na všechny, kteří nemají ostych před jakýmkoliv špatným činem. Podobné varování najdeme i v Izaiášových proroctvích:  ,,Vejdi do skal, a skryj se do prachu (ze strachu z JHVH) a před nádherou jeho vznešenosti, před hrůzou JHVH; Domýšlivý pohled člověka bude snížen a - skloní se hrdost lidí. JHVH sám bude vyvýšen v onen den. Neboť den JHVH zástupů přichází na všechno pyšné a povýšené, na vše, co se pozvedá, a bude to sníženo: ... Přestaňte se spoléhat na člověka, jehož dech je v jeho chřípí; vždyť za co být považován? " (Iz 2:10-12, 22)

Není vyloučené, že je před námi několik podobných situací. První z nich můžeme očekávat poměrně brzy: ,,A když otevřel šestou pečeť, uviděl jsem, že nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako žíněný pytel a měsíc úplně zkrvavěl. A nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem shazuje své pozdní fíky; a nebe zmizelo, jako když se svinuje svitek, a každá hora i každý ostrov se pohnuly ze svého místa. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal a říkali těm horám a skalám: ,,Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?"" (Zj 6:12-17). Mnohé totiž nasvědčuje, že pýcha a bezostyšnost národů, zejména jejich vlád roste tím rychleji, čím více zločinů, lží, podvodů jim beztrestně prochází. Roste v nich pocit neomezené moci a beztrestnosti s rostoucí mírou bezzákonnosti, která není potrestaná. Mohou si vládnout sami, bez Boha do doby, než jejich vládu vystřídá Boží vláda. Ti nejmocnější a nejzasvěcenější vědí, že Bůh dovolil člověku vládu nad celým světem, ale to neznamená, že si neponechal právo povolat každého vladaře k odpovědnosti za jeho činy.

Proto stále aktuálněji platí výzva proroka Sofoniáše: ,, Hledejte JHVH , všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu." Ježíš nám radí jinými slovy totéž: ,, Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost , a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti." (Mt 6 :33,34)