Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

" Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. " (Ž 92:7,8)

S blížícím se příchodem Božího království narůstá mnoho negativních jevů. Zhoršují se vztahy mezi lidmi, rozmáhá se nepravost a chladne láska mnohých. Přesně jak předpověděl Ježíš v Mt 24:12. Lidé, kteří nečetli Bibli, ani neslyšeli nic z jejího poselství o naději, vykoupení, o Boží a Ježíšově lásce k nám, ale také o zaslouženém trestu pro ty, kdo ničí zemi a mají na rukou nevinou krev, někteří takoví lidé možná hledají vysvětlení, proč se svět řítí do krize, jakou ještě nezažil, a hledají nějakou spolehlivou cestu k záchraně. Ne každý se ovšem poučí.

Například hlupák ani netuší, co se děje a Daniel (v 12:10) píše: ,,... žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí." Svévolník je člověk, který jedná jen podle své vůle a na vůli Stvořitele nedbá. Vlastní zájmy nadřazuje nad zájmy Boží a velmi často i nad zájmy jiných lidí. Respektuje jen větší moc, než má sám. Hlupák zase bývá zaslepený vlastní pýchou, sebeuspokojením a sebeláskou. K porozumění Božího slova a vůle je však zapotřebí pokora. Schopnost připustit, že jsou věci, které neznáme a nerozumíme jim. Jinak se můžeme stát obětí lsti a klamu Božího nepřítele satana.

Jeremiáš nás v 17:9 například upozorňuje: ,,Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí?" Ano bezvýhradné a nekritické spolehnutí se na své vlastní srdce může vést k zaslepenosti, pokud nás naše srdce vede špatným směrem. Jsme-li například moudří ve vlastních očích a spoléháme jen na vlastní rozum, pak jsme na nejlepší cestě stát se hlupákem (Př 28:26). Moudré srdce nás naopak varuje před takovým smýšlením. V příslovích se také dočteme, že srdce člověka je před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. A také říká, že rozumné srdce získává poznání a ucho moudrých je vyhledává (Př 18:12,15).

I přes tato moudrá slova mnoho křesťanů podceňuje význam poznávání Bible nebo dokonce od něho odrazuje. Kdo se zaštiťuje láskou, ale nezkoumá, co je pravdivé a dobré podle Písem (Ř 12:2; Ef 5:10; 1Te 5:21), může mnohdy v dobré víře spíše ublížit než prospět. Ne nadarmo se v Příslovích (19:2,3) dočteme: ,,Bez poznání nemůže být nikdo dobrý, uspěchaný zhřeší. Pošetilostí si člověk podvrací cestu, ale jeho srdce má zlost na JHVH."

Připomeňme si Ježíšovo podobenství o deseti pannách. Pět z nich nemělo dostatek oleje (poznání Bible) a nemohlo být připraveno na příchod ženicha. Je to dostatečné varování před tím, abychom se nespoléhali jen opakované rituály a bohoslužby, ale snažili se získat více poznání o Bohu a jeho vůli?

Každý má své talenty a komu bylo více dáno, od toho se i více očekává. Ne všichni mají samozřejmě stejné schopnosti rozumět Písmu, ale všichni by se měli vzájemně budovat v lásce i v porozumění Písma a ne jen říkat, že se stačí modlit a všechno nám samo spadne do klína. Kdo má navíc a nejedná podle toho, je jako muž, co zakopal svůj talent do země. Všichni známe, jak dopadl při příchodu hospodáře.


Zpět