Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Nebudu již tedy mít soucit s obyvateli země, je Hospodinův výrok. Hle, ponechám každého člověka v ruce jeho bližního a v ruce jeho krále. Ti rozbijí zemi a já nikoho z jejich ruky nevysvobodím. “ Zachariáš 11:6;

Kladeš si otázky, proč celé lidské dějiny jsou plné válek? Proč umíralo a umírá tolik lidí, kteří ty války nevyvolali? Známe jména některých válečníků, dobyvatelů, slavných vojevůdců, kteří vedli války výbojné nebo naopak války obranné. Učíme se o nich ve škole, točí se o nich filmy. Obdivujeme je. Nepočítáme oběti, které ti hrdinové za sebou zanechali.

Jsme svědky paradoxu. Téměř nikdo, koho se zeptáte, neřekne, že si přeje válku. Že by si jí přál, těšil se na ní. A přesto mnoho lidí rádo kouká na válečné filmy. Na utrpení, které je v nich ztvárněno. Asi řekneš, že některé války byly nutné, protože v nich jedna strana bránila svobodu nebo vlastní existenci proti druhé straně. To je jistě pravda. Málokdo se zeptá, jak útočník získal možnost a prostředky útočit na jiné. Dodnes nebylo uspokojivě vysvětlené, proč mohl Hitler zbláznit celé Německo, aby Němci uvěřili, že jsou lepší lidé než jiné národy. Kdo Hitlerovi poskytnul prostředky na válečnou výrobu a vývoj nových zbraní? Proč se totéž nestalo například v USA, během velké hospodářská krize, v niž byli lidé stejně frustrovaní, nešťastní jako Němci po prohrané první světové válce?

Tehdejší vůdcové ujišťovali, že zachrání mír. Nezachránili. Během obou světových válek ve dvacátém století a na jejich následky zahynulo možná přes sto milionů lidí. I dnes můžeme vidět snahy některých politiků o vyvolávání válečných konfliktů. V podstatě není den na zemi, v němž by se nevedla žádná válka.

Můžeme bez váhání konstatovat, že naši vůdcové, panovníci a vojevůdcové, politici a ti, kdo je přivádějí k moci, nás nepřetržitě klamou. Nebo přinejmenším selhávají v jedné ze základních funkcí. Moc jim svěřenou nepoužívají ve prospěch lidí, kterým vládnou, ale používají ji více k dosažení vlastních sobeckých cílů. Nechrání své národy před válkami a hladomorem, který po válkách následuje.

Bůh přibližně před dvěma a půl tisíci lety dovolil lidem, aby si vládli sami. Aby ovládli celou zemi a vytvořili vlastní celosvětovou vládu. Svědectví o tom najdeš v knize proroka Daniele ve druhé kapitole, kde prorok zapsal geopoliticky nejdůležitější událost v dějinách lidstva. Bůh tehdy největšímu Babylónskému králi sdělil, že jemu a jeho následovníkům dává právo ovládnout celou zemi. Od té doby lidští vládcové dospěli až do stavu, kdy lze pomocí vyspělých technologií celosvětovou vládu nastolit. Dnes jsme svědky procesu, který má vychovat lidi tak, aby potlačili vlastenectví, zlikvidovali tradice, snížili význam tradiční rodiny a sebrali rodičům jejich nezastupitelnou úlohu vychovat potomky, podle vlastních představ. Děti musí už od nejútlejšího věku povinně chodit do výchovných zařízení.

A přesto mnozí lidé stále chodí pravidelně volit a propůjčovat moc lidem, kteří selhávají, lžou a kradou. Většina lidí se nepoučí, protože ani nevědí, že je jiná možnost. Bůh sice dovolil lidem, aby si vládli sami, bez něho, ale zároveň se postaral, aby ti, kdo nejsou s lidskými vládci spokojeni a vidí, že vedou lidstvo do záhuby, aby tito lidé měli možnost volit Boží vládu. Bůh poslal svého syna Ježíše, aby lidem všech národů, kmenů, ras a jazyků, přinesl dobrou nabídku, vykoupení z hříchů, usmíření s Bohem a vyhlídku na trvalý život bez umírání. To ti nikdo jiný důvěryhodným způsobem nenabídne. Abychom viděli, že to Bůh myslí vážně, poslal svého syna v lidském těle, aby odsoudil hřích a dal vlastní bezhříšný život jako výkupné za záchranu našich životů. Ti, kdo tuto nabídku nepřijímají, budou vydáni do rukou lidí a lidských vládců, kteří je neustále klamou. Ti postupně rozbíjí zemi a do záhuby přivedou i ty, kdo jim věří. Nebuď jeden nebo jedna z nich. Přijmi nabídku Boha, který pro tvojí záchranu poslal vlastního syna, aby nás vykoupil. Vzkřísil ho a nyní čeká, až nastane čas účtování. Pro ty, kdo vkládají naději v Boha, Otce Ježíše Krista, nebudou zklamaní, jako se v něm nezklamal on.