Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Já se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, až se probudím." (Žalm 17:15)

 

Celý sedmnáctý žalm je modlitbou Božího služebníka v těžké situaci, když je pronásledovaný jeho protivníky. Označuje je za ničemy, za úhlavní nepřátele, za "od lidí tohoto věku, kteří mají podíl na životě". (Ž 17:14) Jiné překlady překládají tento verš slovy "před lidmi, jejichž odplatou je život na světě" (Bible 21 st.) nebo "od smrtelníků, kteří mají v životě svůj podíl v tomto světě" (Jeruzalémská Bible) nebo "před lidmi, pro které tento život znamená všechno" (katolický liturgický překlad).

David měl s pronásledováním bohaté zkušenosti. Ale aby rozlišoval lidi na světské a Boží, to je velmi nepravděpodobné, protože v jeho době je mohl rozlišovat jen na pohany a Boží lid. Je to snad chyba překladu? Ne docela. Je zřejmé, že nejde o překlad doslovný, ale výkladový. Prakticky žádný překlad není úplně shodný s jiným překladem, ale společné všem překladům tohoto verše je snaha vyjádřit srozumitelně, že jde o lidi tělesného uvažování nikoliv lidi uvažující a jednající podle Božího ducha.  Jak popsal například apoštol Pavel: "Ti, kdo jsou živi podle těla, mají na mysli věci těla; ale ti, kdo jsou živi podle Ducha, myslí na věci Ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení Ducha život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá." (Ř 8 kap.)

Ježíš řekl: "Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl: ,Otrok není větší než jeho pán.' Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat; jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. " (J 15:20) a na jiném místě řekl: "Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji." (Mt 16:24,25). Jinými slovy zde Ježíš říká totéž co žalmista. Kdo lpí na těle více a zapře Krista, nakonec o život přijde. A žalmista říká, že jeho úhlavní pronásledovatelé budou lidé tělesného smýšlení, lidé lpící na přátelství se světem víc, než na přátelství s Bohem a Kristem. Svět oklamaný satanem, už jednou Krista zavrhl a zabil. A blíží se doba vzpoury proti Bohu a tím opět i proti jeho synu. Znovu budou Ježíšovi následovníci pronásledovaní.

Naštěstí žalmista i Ježíš shodně říkají velmi důležitou věc. Člověk, který by i zemřel ve víře, nebo pro svědectví víry, nemá jen podíl na tomto životě, ale i v Božím království. Apoštol Pavel to rozvádí v dopise: "Není-li vzkříšení mrtvých, pak nevstal ani Kristus. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra a my jsme se také stali falešnými Božími svědky, vždyť jsme vydali svědectví o Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají. Neboť jestliže mrtví nevstávají, není vzkříšen ani Kristus. Není-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli. Máme-li naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli. Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. " (1K 15:13-22)

Žalm 17:15 je jedním z mnoha biblických textů vychovávající člověka v odvaze a vytrvalosti s výhledem na splnění sice vzdálenějšího, ale mnohem lepšího cíle, než je každodenní cyklus všech živých tvorů. Verš připomíná, že budeme mít šanci poznat Boha, který je dárcem života a zárukou naplnění všech zaslíbení, která znamenají i odstranění nebezpečí válek, nemocí, hladu, bolesti a nářku.


Zpět