Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

,, Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici.  Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci.  Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. "

Žalm 121:5-7;

 

Žalm je prorocký a vztahuje se na ty Boží služebníky, kteří budou, jako například Ježíš a jeho apoštolové, čelit ve službě Bohu mimořádným složitým okolnostem. Ale to neznamená, že nemají, co říct i nám, i když nás zatím nikdo otevřeně nepronásleduje. Jsou místa na zemi, kde jsou křesťané fyzicky pronásledovaní, vyhánění ze svých domovů, zabíjení, znásilňované ženy a týrané děti. Svět o tom ví, ale mlčí. Těmto bratrům a jejich rodinám, často zbývá jen víra a Bible, aby si udrželi naději, kvůli níž jsou napadaní. Mysleme na ně v modlitbách, ukažme, že i my věříme, že jím Bůh a jeho Pomazaný syn může dodat sílu a zařídit pomoc. Každá upřímná modlitba je důležitá, nejen pro ty, za něž se modlíme, ale i pro nás. Protože tím dáváme najevo víru, že Bůh může chránit své služebníky od zlého.

Samozřejmě, že v životě přichází těžké chvíle snad na každého člověka. Ježíš sám řekl, že zkoušky v tomto světě musí nutně přicházet, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Velkou část Žalmů napsal a složil David, kterého Bůh pomazal za krále místo Saula. David velkou část svého života prožíval na útěku před Pelištejci, před králem Saulem, který žárlil na jeho vojenské úspěchy a nakonec a v boji s vlastním synem Absolonem, který chtěl být králem. Takhle dobrodružný život má málokdo z nás. Davidův vztah k Bohu byl ryzí a musel se opírat o víru v to, že Bůh ho zachrání z každého nebezpečí. A této víry jsou plné i jeho Žalmy.

Většina z nás neprožívá tak dobrodružný život a není v roli krále. Nás ohrožuje mnohdy náš vlastní nezdravý životní styl, ekonomické problémy, špatné vztahy s lidmi v našem okolí a stále častěji i stresující zprávy o epidemiích a nebezpečí válek. Není to náhoda. Strach, který v nás neustále živí média, nám má bránit, abychom byli v klidu a mohli více času přemýšlet o životě a o tom, co je pro skutečný život důležité.

Matouš 6,26-34: ,,Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?  Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket?  A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou,  a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ,Co budeme jíst?' nebo: ,Co budeme pít?' nebo: ,Co si oblečeme?' Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.""

I my někdy prožíváme v životě horší a lepší období. I my máme příležitost projevit svou víru skutky. Například, když věnujeme čas čtení Bible a scházení se s bratry a sestrami, abychom se vzájemně posilovali ve víře.

Židům 10,25:,,Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje."

Ale stejně důležité je vědomě si hlídat, abychom nezabředli do pošetilých honiček za uspokojováním svých tělesných žádostí, které v nás rozněcuje reklama, propaganda a někdy i tzv. přátelé. Dám přednost kariéře v práci, možnosti většího výdělku před Božími věcmi? Nejde o to, že se nemáme starat o živobytí a věci, které k němu potřebujeme. Jde jen o to, jestli skutečně k životu potřebujeme úplně všechno, po čem naše srdce touží. Je to věc svědomí každého z nás osobně. Není snadné odolávat žádostem, jež nám svět nabízí.

1Jana 2:15-17: ,,Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Neboť všechno, co je ve světě -- žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života -- není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost."

Pronásledování a ohrožení života kvůli tomu, že se chceme držet Božího slova a svědectví našeho Pána Ježíše, to může přijít kdykoliv. Učme se stát pevně ve víře už teď, prokazujme to svým celým životem a mysleme na to, že ,,יהוה Bůh tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši."

12.9.2020