Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici.  Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci.  Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. "

Žalm 121:5-7;

 

Žalm je prorocký a vztahuje se na ty Boží služebníky, kteří budou, jako například Ježíš a jeho apoštolové, čelit ve službě Bohu mimořádným složitým okolnostem. Ale to neznamená, že nemají, co říct i nám, i když nás zatím nikdo otevřeně nepronásleduje. Jsou místa na zemi, kde jsou křesťané fyzicky pronásledovaní, vyhánění ze svých domovů, zabíjení, znásilňované ženy a týrané děti. Svět o tom ví, ale mlčí. Těmto bratrům a jejich rodinám, často zbývá jen víra a Bible, aby si udrželi naději, kvůli níž jsou napadaní. Mysleme na ně v modlitbách, ukažme, že i my věříme, že jím Bůh a jeho Pomazaný syn může dodat sílu a zařídit pomoc. Každá upřímná modlitba je důležitá, nejen pro ty, za něž se modlíme, ale i pro nás. Protože tím dáváme najevo víru, že Bůh může chránit své služebníky od zlého.

Samozřejmě, že v životě přichází těžké chvíle snad na každého člověka. Ježíš sám řekl, že zkoušky v tomto světě musí nutně přicházet, ale běda tomu, skrze koho přijdou. Velkou část Žalmů napsal a složil David, kterého Bůh pomazal za krále místo Saula. David velkou část svého života prožíval na útěku před Pelištejci, před králem Saulem, který žárlil na jeho vojenské úspěchy a nakonec a v boji s vlastním synem Absolonem, který chtěl být králem. Takhle dobrodružný život má málokdo z nás. Davidův vztah k Bohu byl ryzí a musel se opírat o víru v to, že Bůh ho zachrání z každého nebezpečí. A této víry jsou plné i jeho Žalmy.

Většina z nás neprožívá tak dobrodružný život a není v roli krále. Nás ohrožuje mnohdy náš vlastní nezdravý životní styl, ekonomické problémy, špatné vztahy s lidmi v našem okolí a stále častěji i stresující zprávy o epidemiích a nebezpečí válek. Není to náhoda. Strach, který v nás neustále živí média, nám má bránit, abychom byli v klidu a mohli více času přemýšlet o životě a o tom, co je pro skutečný život důležité.

Matouš 6,26-34: ,,Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni?  Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket?  A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou,  a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ,Co budeme jíst?' nebo: ,Co budeme pít?' nebo: ,Co si oblečeme?' Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.""

I my někdy prožíváme v životě horší a lepší období. I my máme příležitost projevit svou víru skutky. Například, když věnujeme čas čtení Bible a scházení se s bratry a sestrami, abychom se vzájemně posilovali ve víře.

Židům 10,25:,,Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje."

Ale stejně důležité je vědomě si hlídat, abychom nezabředli do pošetilých honiček za uspokojováním svých tělesných žádostí, které v nás rozněcuje reklama, propaganda a někdy i tzv. přátelé. Dám přednost kariéře v práci, možnosti většího výdělku před Božími věcmi? Nejde o to, že se nemáme starat o živobytí a věci, které k němu potřebujeme. Jde jen o to, jestli skutečně k životu potřebujeme úplně všechno, po čem naše srdce touží. Je to věc svědomí každého z nás osobně. Není snadné odolávat žádostem, jež nám svět nabízí.

1Jana 2:15-17: ,,Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Neboť všechno, co je ve světě -- žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života -- není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost."

Pronásledování a ohrožení života kvůli tomu, že se chceme držet Božího slova a svědectví našeho Pána Ježíše, to může přijít kdykoliv. Učme se stát pevně ve víře už teď, prokazujme to svým celým životem a mysleme na to, že ,,יהוה Bůh tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši."

12.9.2020