Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, avšak o Synovi: ,Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky. ' "  (Žd 1:8,9)

O původu Ježíše Krista a jeho jedinečnosti bylo řečeno a napsáno už mnoho slov. Jedni považují Ježíše za jednu část trojjediného Boha, jiní ho ztotožňují s archandělem Michaelem a existuje i názor, že Ježíš je ve skutečnosti Enoch, který se vrátil na zem. Písmo o Ježíšově původu hovoří na více místech. Janovo evangelium píše toto: ,,Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. .... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy." (J 1:1-4,14)

Na Janovo evangelium navazuje dopis Židům: ,,... na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, (myšlen Bůh jeho Otec) jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem." (Žd 1:2,3) Výjimečnost Ježíšova původu dál objasňuje pokračování tohoto dopisu: ,,A: ,Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou.' A kterému z andělů kdy řekl: ,Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou'? Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?" (Žd 1:10-14)

Text, nad nímž se zamýšlíme, říká cosi o Ježíšově božství. Mělo by nás to překvapit? Jestliže budeme zastávat tradiční vysvětlení, že slovo Bůh, neboli ,,Mocný" se vztahuje v Bibli jen na jediného Boha, těžko najdeme rozumné vysvětlení. Už například proto, že překlad slova ,,Elohim" by měl znít ,,bohové". Tedy množné číslo. Text Žd 1:8,9 je citace ze Žalmu 45:7,8. David v něm dávno před příchodem Krista na zem mluví o budoucím Ježíši Kristu jako o Bohu, jehož pomazal jiný, větší Bůh, do královského postavení. Lidé považovali za bohy všechny bytosti mocnější než oni. I o Mojžíšovi Bůh řekl: ,,On (Áron) bude za tebe mluvit k lidu. On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem." (2Moj 4:16) Mojžíš měl totiž od Boha moc, jakou neměl žádný člověk. Proto o něm nebeský Bůh řekl, že bude Áronovi jako Bůh.

Až potud by mohl být v roli Ježíše prakticky kdokoliv v nebi i výjimečný člověk, kterého by si Bůh z nějakého důvodu mimořádně oblíbil, ale Janovo evangelium i první kapitola dopisu Židům, hovoří o tom, že Ježíš byl dříve než svět, prvorozený, a že skrze něho a pro něho bylo všechno stvořeno. A to už se nehodí na žádného člověka ani na nikoho, kdo byl stvořen mocným slovem Prvorozeného, kterým byl tehdy budoucí Ježíš Kristus (Žd 1:3). Pro všechny, kdo věříme v záchranu skrze Ježíše Krista, Písmo svědčí, že náš Pán je nejmocnější zastánce jakého můžeme před Bohem - Otcem mít. ,,... Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech." I když to zatím není vidět. Vzkříšením Ježíše Krista Bůh ukázal jakou má pro něj Ježíšův, ale vlastně každý lidský život, kvůli němuž Ježíš zemřel, cenu. To by mělo posílit naší víru a pokoj v Kristu Ježíši.


Zpět