Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí " Zjevení 1:8

 

Alfa a Omega, počátek i konec, ten který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Co tento verš vlastně říká? Bůh JHVH zde o sobě říká několik věcí.

Já jsem na počátku i na konci. Protože není řečeno konkrétně čeho, znamená toto prohlášení, že je počátek i konec úplně všeho. I na počátku a konci vývoje lidstva, započatém v zahradě v Edenu.  Ano Bůh, stvořitel se nevyhýbá žádné odpovědnosti (Job 2:3;). Ani za jednoho ze svých synů, z něhož se stal satan a který stál za klamem, kterým svedl naše prarodiče. Říká, že je i na konci a to neznamená nic menšího, než že dovede všechno do předpokládaného konce. Jako vítěz. Vítěz ve sporu o jeho svatost. Proto se modlíme ,,Buď posvěceno tvé jméno.". Ten spor se vede i o nás, lidi. Kdyby Bůh neobhájil správnost našeho stvoření, prohrál by nejen on, ale i my. Verš říká, že Bůh, který byl na počátku bude tím Bohem i na konci. Mezi tím však lidstvo prochází vývojem, během něhož poznáváme Boha v určitých etapách. Podobně jako děti poznávají rodiče. S postupujícím dospíváním se mění a rozvíjí i spolupráce a vzájemná komunikace.

Tak se dostáváme k otázce, proč se nám Bůh JHVH představuje jako ten, který byl a který jest a který přichází? Co víme o Bohu? Známe ho zprostředkovaně. Jako toho, který byl a který jest a který přichází. Náš život je krátký. Naše paměť také. Ale Boží slovo svědčí o Bohu, který byl s lidmi od počátku. O Bohu, který slíbil Abrahámovi záchranu lidí, požehnání jeho potomstvu. A skrze ně i ostatním národům. A představil se lidem jako mocný a spravedlivý Bůh, zákonodárce, když vyvedl Izraelity z Egypta a dal jim zákon. To je ten, který byl.

Zaslíbení přišlo v Ježíši Kristu a jeho oběti i v poselství o odpuštění hříchů a příchodu Božího království. Tak se Bůh představil podruhé. Jako Bůh lásky a moudrosti. Proto Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí Otce. Já a Otec jsme jedno (J 14:9; 10:30). Kristus nám ukazuje, že Bůh není jen mocný a bázeň vzbuzující, ale i Bůh milosrdný, ochotný odpouštět a tak nám dává naději. To je Bůh, který jest. Bůh přicházející je ještě před námi. Naplní se při příchodu Syna člověka s novou smlouvou. Tak se dozvíme o Bohu opět něco nového, co nám ani na mysl nepřišlo (1K 2:9). Tentokrát se projeví jako Svatý Duch. Poprvé nepůjde jen o osobu fyzickou, ale hlavně o Ducha, kterého představuje. Je to nový stupeň poznání a duchovní zralosti, ke kterému nás vychovává křesťanství. Bůh, který se nám představuje skrze smlouvy a zapsané příběhy se nám dává poznat postupně, podle našich možností na základě dosaženého stupně poznání, duchovní a morální kvality.

Je to i neodvratitelný příslib příchodu Božího království. Když ve čtvrté kapitole mluví živé bytosti o Bohu stejným způsobem (Zj 4:8), znamená to, že uznávají jeho svatost ve všech etapách uplynulých i v té, která má teprve přijít. Tím schválili jeho dílo i způsob jak provede soud a potrestá všechny zodpovědné a zachrání lidstvo. Nejde o symbolické vyjádření trojjedinosti Boha. Jde o právně i konkrétně závažné sdělení.


Zpět