Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi ." Mt 6:10

Otčenáš je vzorová modlitba, která ukazuje, co by měl křesťan mít na mysli ve svém životě. Příchod Božího království je na předním místě. Snadno se to řekne, ale v každodenním "pachtění" kvůli obživě a zabezpečení rodiny na to člověk může zapomenout. A to nemluvíme o velkých neštěstích, jako jsou války, přírodní pohromy, nemoci, hospodářské krize a jiné tragédie. Ano, jsme-li my sami, nebo někdo z našich blízkých v bezprostředním ohrožení života, nebo v kritické situaci je přirozené, že se snažíme zaměřit veškerou pozornost na pomoc a vyřešení problému. To jsou však výjimečné situace. Mnohem častěji se stává, že se i křesťané "pachtí" za věcmi, které nejsou nezbytné a trápí se např. tím, že nemají životní úroveň, jako má soused, nebo pro touhy, které v nich vyvolají všudypřítomné reklamy. Ježíš na to upozorňuje: "Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?... Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení." (Mt 6:27,31-33) Mnozí lidé obdivují a vyhledávají různé "učitele", kteří jim předkládají obdobné rady, které však čerpají z jiných zdrojů než je Bible a vydávají to přitom za velkou moudrost. Ovšem vždy bez Božího království. Proč se tedy mnohým zdají tyto "moudré" rady lepší, když pocházejí od nějakého učitele východních filosofií, než když je vyslovil Ježíš v souvislosti s Božím královstvím?

Ježíš spojil hledání Božího království s jeho spravedlností. Různých představ o tom, co je Boží království je mnoho. Každá církev, ale i malá křesťanská skupina má vlastní výklad toho, co je Boží království. Boží spravedlnost je však jenom jedna. A ta by měla všechny různé představy o Božím království sjednocovat. Proto je při hledání Božího království tak důležitá.

S posvěcením Božího jména je spojen i příchod Božího království. Jestliže nás Ježíš vyzývá, abychom Boží království hledali, nemůže jít o něco, co neexistuje už nyní. Ježíš například řekl: "Jestliže vyháním démony prstem Božím, už vás zastihlo Boží království.... Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi vámi!"" (L 11:20; 17:20,21) Z toho je patrné, že Boží království není nějaký konkrétní státní útvar s hlavním městem, ale Boží království představují lidé, kteří se snaží plnit vůli svého Otce tak, jako to dělal Ježíš, který však zároveň také řekl, že bude ještě jiný příchod Božího království (L 17:22-24).

Více o tom, jak se Boží království vyvíjelo a kam směřuje, najdete v kapitole 5 "Boží království" v knize "Popularizace prvních výsledků vědeckého studia Bible" na našich stránkách.

Zpět