Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho neviditelnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. " (Ř 1:19,20)

Po přečtení tohoto verše bychom měli logicky dojít k závěru, že Boha by měli nejlépe znát vědci, jejichž posláním je zkoumat přírodu, vesmír - vše co jsme schopni vnímat. Je znám Einsteinův výrok, o tom jak obdivuje inteligenci, která stvořila vesmír. Ne každý je však jako Einstein a jemu podobní lidé. Pro řadu lidí platí spíše prorocká slova Žalmisty: "Bloud si v srdci říká: "Bůh tu není". "Hospodin (JHVH) na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo." (Ž 14:2,3), který dávno před námi popsal stav, který dnes můžeme běžně vidět.

Co je příčinou tohoto stavu? Asi nejpádnějším argumentem pro ateisty není objevování důkazů svědčících proti existenci Boha, ale především dvě světové války a role, kterou v nich sehráli křesťané. Zejména jejich vůdci. Duchovní i světští. Ano vina některých křesťanských vůdců i duchovních je veliká. I dnes prožívá mnoho lidí hlad, bolest, utrpení z válek a zločinů, na kterých mají podíl tzv. křesťanské velmoci. Jejich vojáci a obchodníci. Námitka: ,,Kdyby byl Bůh, nemohlo by se to všechno zlo stát" se zdá být oprávněná. Odpověď na ní není jednoduchá, ale je možná. Celá Bible svědčí o Božím plánu záchrany lidstva. Více se dozvíte na těchto stránkách pod odkazem "Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible."

Bible poskytuje o Bohu mnohá svědectví. Například: "On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. 'Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme', jak to říkají i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho děti.' Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.""

Je také mnoho křesťanů, kteří se snaží napravit některé křivdy tím, že pomáhají postiženým lidem na celém světě. Ale některé tragédie se napravit nedají. Dokud lidé nebudou hledat a respektovat Boha, řídit se jeho morálním kodexem a zákony, které nám dal v Bibli, bude platit, co napsal žalmista. Přemýšliví lidé poznávají, že svět není hříčkou náhody, ale stvořitelské dílo. Bůh nám dal rozum i srdce, abychom dokázali poznat jeho stvořitelské dílo. Přemýšlejme proto nezaujatě, s upřímnou snahou poznat pravdu o jeho díle a poznáme jeho neviditelnou moc a božství. Nakonec se naplní i proroctví, že zemi naplní poznání Boha, jako vody pokrývají moře (Iz 11:9). Závisí na tom i naše budoucnost.


Zpět