Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život." (Jan 14:6)

Ježíš hovoří se svými učedníky o tom, že zakrátko bude muset odejít. A zároveň jim vysvětluje, že je to pro jejich i naše dobro: " Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte." Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. "

Co znamená "Já jsem cesta, pravda i život."? Ukažme si to na příkladu. Velké území postihne neštěstí zaviněné drancováním přírody. Naše šance na přežití je mizivá. Nejen, že neznáme cestu a místo, kde by nám bylo pomoženo, ale i kdyby, nevíme jak přežít a jak se tam dostat. Navíc zde žijí jiní usilující o přežití, pro něž jsme konkurenti. Naštěstí se najde zachránce, který se pro nás vydá, zná cestu, ví jak přežít. S podivem ne všichni svému obětavému zachránci věří. Jeho rady pro přežití jsou pro některé z nich nepříjemné, protože musí obětovat ve prospěch všech určité drobné výhody, které mají vůči ostatním  např. v lepším vybavení nebo utajených zásobách jídla. Zachránce chce, aby ho všichni dobrovolně respektovali a poslouchali, aby se chovali nesobecky a dodržovali právo. To se některým nelíbí a vyvolají vzpouru. Nakonec zachránce musí dát všem na vybranou. Říká: "Já znám cestu i způsob jak vás zachránit, ale jen ten, koho já přivedu a zaručím se za něj, bude přijat. Kdo půjde za mnou, nezahyne." Tím je pro nás Ježíš Kristus, protože přišel k nám, aby nás zachránil, zažil ve stejném lidském těle to, co prožíváme i my. Stal se veleknězem a přimlouvá se za nás u Boha - Otce a náš Otec v nebesích mu naslouchá. Tuto výsadu Ježíš získal u Boha, svého Otce, protože obstál ve zkouškách, prokázal, že naše záchrana má smysl a záleží mu na nás.

I my jsme byli ve tmě, než jsme se dověděli o evangeliu, o naději na odpuštění hříchů a o záchraně. Díky tomu máme stále naději na život dočasný, ale i na život, který nepomine. Snažme se proto jít za světlem naděje na život, jenž nepomine, více dovědět o této naději a žít jako ten, jenž nám ukazuje cestu, zná pravdu a dal za nás výkupné.


Zpět