Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

" Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. " (Oz 6:6)

V tomto na první pohled prostém verši je velká pravda. Uvědomme si, že oběti a zápaly jsou nebo byly součástí náboženského rituálu vyžadovaného zákonem. Na první pohled bylo v pořádku dodržovat ustanovení zákona. Proč Bůh najednou jakoby vytýká svému lidu, že dodržování řádu obětí a zápalů mu nestačí?

Vysvětluje to Ježíš. " Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: 'Milosrdenství chci, a ne oběť'. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." Jděte a učte se, co to je: "Milosrdenství chci, a ne oběť." Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." (Mt 9:10-13) Zatímco farizeové lpěli na předpisech, Ježíš jim vysvětluje, že důležitější je pomoc bližnímu než předpis. Židé a zejména jejich učitelé a vůdci povýšili předpisy zákona nad jeho Ducha. Udělali z něj byrokratický aparát, postrádající smysl celého zákona, který je shrnut v Mt 22:37-40: "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?" On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

Křesťanské církve se dopouštějí často stejné chyby. Lpění na dodržování vlastních předpisů a ustanovení znamená pro ně víc než hledání pravdivých poznatků a Božího Ducha. Proto i dnes mají v církvích potíže ti jejich členové, kteří objevují nedostatky v církevních naukách nebo poukazují na byrokratické chování svých vůdců.

Ačkoliv v hebrejských písmech se o ovoci Svatého Ducha moc nepíše, je jeho ovoce obsaženo v příbězích Mojžíšova lidu. Milosrdenství je jedním z jeho ovoce. Jinak by Ježíš Petrovi nevyprávěl podobenství o "Nemilosrdném služebníku" (Mt 18:23-35) a o odpuštění.

Ap. Pavel píše v dopisech o lásce bez přetvářky a o tom, že máme přemáhat zlo dobrem (Ř 12:9,21). Ze slov proroka Ozeáše můžeme vidět, že i lid Mojžíšovy smlouvy měl dospět k vlastnostem, které křesťanská písma nazývají ovoce Svatého Ducha.

Proč je to tak důležité? Od začátku biblických příběhů je patrné, že si Bůh mezi lidmi vybíral jedince s určitými vlastnostmi. Neznamená to, že to byli jedinci, kteří měli kompletní vlastnosti označené jako ovoce Svatého Ducha. Byli to, ale jedinci, kteří měli v sobě předpoklady, že se oni a alespoň někteří jejich potomci, mohou nechat Bohem vychovat. K čemu? K tomu, aby mohli jednou vládnout zemi spolu se svými bratry a sestrami podle Božích zásad a práva. Jednou z Božích zásad vládnutí je i milosrdenství jak o něm píše prorok Izajáš: "Trůn bude upevněn milosrdenstvím a dosedne na něj v Davidově stanu ten, jenž bude soudit věrně, vyhledávat právo, rázně uplatňovat spravedlnost." Budiž je to povzbuzením pro všechny, křesťany, Židy i ty muže a ženy z lidstva, kteří jsou pokorného srdce a touží po odpuštění svých hříchů. Varováním je to naopak pro ty z křesťanů, Židů i ostatních, kteří si myslí, že mohou věčně vládnout nemilosrdně, silou, arogancí, pýchou a svévolným porušováním Božích zásad.


Zpět