Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce."  Mt 7:17

Jan Křtitel řekl: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: 'Náš otec je Abraham!' Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. "" (Mt 3:7-10) Také Ježíš přirovnává k ovoci výsledky jednání lidí: ,,Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci." (Mt 7:15-20).

Proč nás Ježíš přirovnává ke stromům? Především jsou jeho slova namířená k Božímu lidu, neboť hovořil k Židům, k nimž byl poslán Otcem jako jeho syn. Protože díky smlouvě Kristově jsme Božím lidem i my křesťané, platí Ježíšova slova i nám. Můžou proto na nás platit i slova Izajáše: ,, Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? ". Vinná réva je sice keřovitá rostlina, ale její kvalita se také posuzuje podle plodů, které vydá při sklizni. Stejně jako u stromů v sadu. Čas sklizně se blíží a během něho bude každému odplaceno podle ovoce jeho skutků (Jr 32:19).

Ovoce je plod, který je výsledkem procesu od opylení květu, následujícího růstu, zrání až do sklizně. Stejně se projevujeme i my. Naše skutky jsou nejen podnětů, které k nám přichází zvenčí, ale i výsledkem našich vlastností, pohnutek a myšlenek, které si ani sami někdy nemusíme jasně uvědomovat a projeví se až po delší době. Naše skutky jsou jediným hmatatelným důkazem o tom, jací jsme (Mt 7:15,16).

Také Svatý duch, který na nás působí, většinou prostřednictvím Božího slova - Bible se pozná podle svého ovoce: ,, Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. ... " (Ga 5:22,23) Není to asi úplný výčet ovoce Svatého Ducha, ale stačí pro naši představu, jaké vlastnosti bychom měli v sobě rozvíjet. Všechny jsou pozitivní pro dobré vztahy s lidmi i s Bohem. Jak toho dosáhnout? Jednu radu najdeme v dopise Římanům 8:7; ,, Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. ". Další dobrá rada je v dopise apod. Petra 3:13 ,,Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?" a Římanům 12:14 ,,Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo . ". A v dopise Ga 6:10 ,,A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry."

Není snadné na sobě pracovat, ale výsledek předčí všechna naše očekávání.


Zpět