Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Více Boží svobody a lásky
1.1.2024

Umělá inteligence v Bibli?
17.12.2023

Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

" Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život " . (J 6:63)

V šesté kapitole je zapsaná velmi důležitá, leč pro mnohé tehdejší Židy hrozná řeč. Ani pro křesťany není jednoduché Ježíšovým slovům porozumět. Ježíše tehdy vyhledávalo velké množství lidí. Ježíš jim na to řekl: " Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. ". Potom jim vysvětlil, že mají jíst jeho tělo a pít jeho krev, chtějí-li získat věčný život (J 6:51,54). Jak to Ježíš myslel?

Ze slov: " Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená." je patrné, že nás Ježíš nenabádá jíst jeho fyzické tělo a pít jeho doslovnou krev. To ani není možné. Později, při poslední večeři s učedníky ustanovil jíst chléb za jeho tělo, které se za nás vydává a pít víno za jeho prolitou krev. Tyto symboly zpečeťují novou smlouvu, kterou uzavírá Ježíš se svými následovníky. Ale to předbíháme. Zde se ptáme, co znamená: " Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život" ? Jinde Ježíš říká, že Bůh je Duch. Později o letnicích učedníci dostali svatého ducha, díky němuž získali schopnosti, které dřív neměli. Z toho je zřejmé, že slovo Duch má víc než jeden význam. Společnou vlastností všeho, co je v Písmu nazváno Duchem nebo duchy je nefyzická nebo neznámá podstata takto označeného předmětu, jevu, či osoby. Podrobnější vysvětlení najdete v kontextové studii "DUCH" na našich stránkách. Snad i proto Ježíš v rozhovoru s Nikodémem říká: " Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.... "Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." " Apoštol Pavel napsal: " Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. " (1K 15:44).

Nyní se můžeme vrátit k našemu textu. Co dává život je Duch, kde slovo Duch má víc než jeden význam:

1.      Dárcem života je Bůh a Bůh je Duch (J 4:24). Bůh je zároveň autorem slov (J 14:10), která znamenají život. Proto je Bůh ve slově Duch zastoupen.

2.      Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život - slova zde znamenají informaci, která nám může přinést život nejen nynější, ale i život věčný (J 1:1-4). Duch zde je životodárná informace.

Bůh, který je dárcem života, se projevuje mnoha způsoby. V tomto případě slovy, která mohou přinést život. Slova se zasévají tím, že je slyšíme a přijímáme a ony v nás začnou působit růst duchovního těla (Mt 13:18-23; 1K 15:44). Duchovní člověk v nás nemá tělesnou podobu, kterou bychom mohli vidět očima nebo si na ní sáhnout, ale lze jí vidět, když budeme přemýšlet o tom, co ovlivňuje naše slova a činy.

Díky tomu, že Ježíš konal Boží vůli, mluvil a konal přesně to, co viděl a slyšel u svého Otce, můžeme se dozvědět něco i o Bohu, kterého jinak vidět nemůžeme. A to nám může pomoci správně se rozhodovat, být bdělými a nechat v sobě růst Božího Ducha, který dává život a přinášet jeho ovoce (Ga 5:22-24) k užitku všem.


Zpět