Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Archiv biblických textů


Žalm 121:5-7 „ „“ — “Hospodin je tvůj strážce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nebude bít slunce, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit ode všeho zlého, bude chránit tvou duši. (12.9.2020)
Matouš 5:2,3 „ „“ — “Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes (22.8.2020)
Kazatel 1:13 „ „“ — “Uložil jsem svému srdci, aby pátralo a aby zkoumalo s moudrostí všechno, co bylo vykonáno pod nebem. Ono zlé plahočení uložil Bůh lidským synům, aby se při něm osvědčili. (26.7.2020)
Jakub 1:19,20 „ „“ — “I Víte to, moji milovaní bratři: Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí? (28.6.2020)
Kazatel 5:5 „ „“ — “I Nedovol svým ústům, aby sváděla tvé tělo ke hříchu, a neříkej v přítomnosti anděla, že to bylo nedopatření. Proč se má Bůh hněvat na to, co říkáš, a zničit dílo tvých rukou? (15.6.2020)
Matouš 2:1,2 „ „“ — “I Když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali: „Kde je ten narozený král Židů? Spatřili jsme jeho hvězdu, když vycházela, a přišli jsme se mu poklonit. (23.12.2019)
Marek 2:5 „ „“ — “I Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“ (7.12.2019)
Matouš 16:18 „ „“ — “I A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.“ (29.9.2019)
1Mojžíšova 22:12 „ „“ — “I řekl: Nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného.“ (30.7.2019)
Skutky 3:21 „ Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.“ — “.“ (4.5.2019)
Efezanům 1:7 „ V něm máme vykoupení skrze jeho krev — odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti “.“ (5.4.2019)
Koloskym 1:26,27 A „to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy.“ (3.3.2019)
Micheáš 5:1 A „A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných.“ . “ (27.12.2018)
Římanům 16:20 A Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. “ (1.9.2018)
Židům 4:13 A žádné stvoření není před ním skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté.“ (10.8.2018)
1 Marek 1:1 „ Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. “. (15.7.2018)
1 Mojžíšova 1:1 „ Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. “. (24.6.2018)
Jeremijas 10:23 „„„Vím, Jehovo, že člověk nemá svou cestu ve své moci a že ten, kdo chodí, neurčuje svoje kroky. (02.6.2018)
Abakuk 2:9 „„Běda tomu, kdo hrabe pro svůj dům nekalý zisk, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla“. (22.5.2018)
Lukáš 22:1 „Blížil se svátek nekvašených chlebů, který se nazývá Pascha, to jest velikonoce. (26.4.2018)
Římanům 2:7 „Těm, kteří s vytrvalostí v dobrém skutku hledají slávu, čest a neporušitelnost, dá věčný život. (8.2.2018)
1.Korintským 15:48,49 „Jaký je ten pozemský, takoví i ti pozemští; a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. A jako jsme nesli podobu pozemského, nesme také podobu nebeského.
(4.1.2018)
1Mojžíšova 1:27 „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu.
(29.12.2017)
Jan 19:33,34 „Když však přišli k Ježíšovi a uviděli, že je již mrtev, nohy mu nezlámali, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok; a hned vyšla krev a voda."
(23.12.2017)
Jan 11:40-44 „Ježíš jí říká: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?“ Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. … A když to řekl, silným hlasem zvolal: „Lazare, pojď ven!“ Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem.
(16.12.2017)
Lukáš 2:10-12 „Anděl jim řekl: „Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích.
(9.12.2017)
Matouš 14:14 „Když vystoupil, uviděl veliký zástup a byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné„
(3.12.2017)
Jan 14:27 „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé.„
(6.11.2017)
1.Korintským 4:8,9 „Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni.„
(17.9.2017)
Filipanům 2:4 „Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých.„
(3.7.2017)
Sofoniáš 2:3 „Hledejte JHVH, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost, hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Hospodinova hněvu.„
(21.5.2017)
1.Korintským 11:26 „Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.„
(2.4.2017)
Přísloví 27:11 „Buď moudrý, můj synu, dělej radost mému srdci, abych mohl odpovědět tomu, kdo mě tupí.„
(2.3.2017)
Genesis 4:8 „I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi ... Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej„
(29.1.2017)
Přísloví 18:12 „Před zkázou se srdce člověka povýší, před slávou je pokora„
(27.12.2016)
Malachijáš 3:19,20 „Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele.„
(4.11.2016)
Amos 5:12,13 „Neboť znám vaše mnohá přestoupení, bezpočet vašich hříchů: Utlačujete spravedlivého, berete úplatek a odstrkujete chudé v bráně. Proto ten, kdo je rozumný, v této době umlkne, neboť je zlá doba.„
(7.10.2016)
Izajáš 6:2,3 „Nad ním stáli serafové, … a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy!„
(11.9.2016)
Izajáš 5:20 „Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké.„
(5.8.2016)
Matouš 24:6 „Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec.„
(26.6.2016)
Jan 5:21 „Jako totiž Otec křísí mrtvé a obživuje, tak také Syn obživuje ty, které chce.„ (31.5.2016)
Římanům 12:2 „A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.„ (4.5.2016)
Přísloví 30:6 „O dvě věci tě prosím;...Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství!.„ (6.4.2016)
Žalm:51 „Pro vedoucího chval. Davidův žalm. Když k němu přišel prorok Nátan poté, co David vešel k Bat-šebě.„ (14.2.2016)
Izajáš 9:1,5 „Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. … Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán; na jeho rameni spočinulo panství. Dal mu jméno Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže pokoje.„ (26.12.2015)
Daniel 2:44,45 „Za dnů oněch králů ale Bůh nebes nastolí království, jež nebude zničeno navěky ani to království nebude přenecháno jinému lidu. Ono rozdrtí a ukončí všechna tato království, ale samo bude stát navěky, neboť jsi viděl, jak se bez rukou z té hory vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, keramiku, stříbro i zlato.„ (18.11.2015)
Daniel 2:43 „…Že jsi viděl železo promíšené s hliněnou keramikou -- lidé se budou mísit, ale držet jeden s druhým nebudou, právě tak jako se železo nemísí s keramikou.„ (27.9.2015)
Římanům 1:25-27 „…vyměnili Boží pravdu za lež… Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému.„ (9.9.2015)
Římanům 9:10 „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.„ (25.8.2015)
1Mojžíšova 1:27,28 „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe.„ (5.7.2015)
Lukáš 18:7,8 „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane.„ (6.6.2015)
Židům 1:8,9 „avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo přímosti je žezlem tvého království. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘„ (1.5.2015)
Koloským 3:13,14 „Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti„ (2.4.2015)
2 Korintským 5:9,10 „Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.„ (21.2.2015)
1 Petra 1:8,9 „Ač jste ho neviděli, milujete ho; ačkoli ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany duší.„ (25.1.2015)
Lukáš 14:13,14 „Ale když pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé, a budeš blahoslavený, protože nemají, čím ti odplatit; bude ti odplaceno při zmrtvýchvstání spravedlivých.„ (23.12.2014)
Žalm 17:15 „Já se však po právu budu kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou, až se probudím„ (25.11.2014)
Jeremiáš 31:22 „Dokdy se budeš toulat sem a tam, odpadlá dcero? Vždyť Hospodin stvořil na zemi novou věc: Žena bude kroužit kolem muže.„ (23.10.2014)
Marek 13:7 „Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.„ (21.9.2014))
Job 6:14 „Zoufalému náleží milosrdenství jeho přítele, i když opustí bázeň před Všemohoucím.„ (27.8.2014)
Žalm 25:14 „Tajemství JHVH zjevné jest těm, kteříž se jeho bojí, a ve známost jim uvádí smlouvu svou.„ (3.8.2014)
Filipským 1:9,10 „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův,… „ (25.6.2014)
Žalm 92:7,8 „Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni.“ (21.5.2014)
Jeremiáš 3:16 „… Nebude se už říkat: Schrána smlouvy JHVH; ani jim na mysl nepřijde,…, nebudou jí postrádat…“ (26.4.2014)
Jan 13:31 „Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm."" (5.4.2014)
Marek 16:1,5-7 „Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome… Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.… (21.3.2014)
Zjevení 6:16,17 „... Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránka! Neboť přišel veliký den jejich hněvu; kdo bude moci obstát?… (22.2.2014)
Zjevení 1:11 „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje…“ (24.1.2014)
Lukáš 2:10,11 „Anděl jim řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,…“ (26.12.2013)
Lukáš 15:7 „Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (9.12.2013)
Žalm 37:1-3 „Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti, neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí. Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost.“ (17.11.2013)
2Petra 1:19 „A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích.“ (25.10.2013)
Izajáš 5:20 „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (21.9.2013)
Jakuba 1:1 „Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře“ (25.8.2013)
Zjevení 1:8 „Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí“ (27.7.2013)
Matouš 7:17 "Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce." (24.6.2013)
Lu 11:23 / Mt 12:30 "Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje." (24.5.2013)
1Jana 14:6 "Milovaní, nevěřte každému vnuknutí (duchu), nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa." (28.4.2013)
Jan 14:6  „Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život.““. (18.3.2013)
Ozeáš 6:6  „Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.“. (19.2.2013)
Jan 6:63  „Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život“. (27.1.2013)
Římanům 1:19,20  "Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho neviditelnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu" (5.1.2013)
Izaiáš 55:11  "Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal" (17.12.2012)
Matouš 6:10  "Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi" (29.11.2012)
Matouš 6:9  "Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno..." (15.11.2012)