Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Blesk od východu k západu
Záchrana křesťanů milosrdenstvím
Křesťanům
Kniha Zjevení Janovo
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie: Světlo živých

Novinky

Nová studie: Spor o Joba
31/1/2018

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Až se naplní míra vzpurných
16/10/2016

Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Duchovní vykořenění
14/4/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

Podobenství o pannách
20/6/2014

Předurčení
18/12/2013

Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. (L 11:23; Mt 12:30)

Když Ježíš vysvětluje, proč nemůže vyhánět démony ve jménu Belzebula, říká mimo jiné výše uvedená slova. Na jiném místě zase říká: ,,Kdo není proti nám, je s námi." (Mk 9:40) Je v těchto dvou Ježíšových výrocích rozpor?

Není, protože se oba výroky vztahují k naprosto odlišným situacím. Výrokem "Kdo není proti nám, je s námi." uklidňuje Ježíš své učedníky, kterým se nelíbí, že někdo, kdo nechodí s nimi a vyhání démony v Ježíšově jménu. A vysvětluje: ,,Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit."

Naproti tomu výrok: ,,Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje." popisuje jinou situaci. Čelí obvinění, že své mocné skutky činí ve jménu Belzebula. Když vysvětlí, že to nejde, jinak by bylo jeho (Belzebulovo) království vnitřně rozpolcené říká, že to platí i opačně. Kdo neshromažďuje v jeho jménu, shromažďuje proti němu. To je důležité zvlášť dnes, kdy se objevují noví učitelé, kteří shromažďují ve jménu všeho možného ne však ve jménu Ježíše a pro Ježíše. Kdo například říká, že existuje jiná cesta k záchraně lidstva než usmířením s Bohem skrze Ježíše a Syna člověka, vede k záhubě. Jsou dva druhy falešných učitelů. Ti kdo nabízejí jiné cesty k záchraně než je ta, kterou nám otevřel a ukázal Ježíš a ti kdo ve jménu Ježíše říkají lež. Obojí odvádí od skutečné záchrany.


Zpět