Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. (L 11:23; Mt 12:30)

Když Ježíš vysvětluje, proč nemůže vyhánět démony ve jménu Belzebula, říká mimo jiné výše uvedená slova. Na jiném místě zase říká: ,,Kdo není proti nám, je s námi." (Mk 9:40) Je v těchto dvou Ježíšových výrocích rozpor?

Není, protože se oba výroky vztahují k naprosto odlišným situacím. Výrokem "Kdo není proti nám, je s námi." uklidňuje Ježíš své učedníky, kterým se nelíbí, že někdo, kdo nechodí s nimi a vyhání démony v Ježíšově jménu. A vysvětluje: ,,Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit."

Naproti tomu výrok: ,,Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje." popisuje jinou situaci. Čelí obvinění, že své mocné skutky činí ve jménu Belzebula. Když vysvětlí, že to nejde, jinak by bylo jeho (Belzebulovo) království vnitřně rozpolcené říká, že to platí i opačně. Kdo neshromažďuje v jeho jménu, shromažďuje proti němu. To je důležité zvlášť dnes, kdy se objevují noví učitelé, kteří shromažďují ve jménu všeho možného ne však ve jménu Ježíše a pro Ježíše. Kdo například říká, že existuje jiná cesta k záchraně lidstva než usmířením s Bohem skrze Ježíše a Syna člověka, vede k záhubě. Jsou dva druhy falešných učitelů. Ti kdo nabízejí jiné cesty k záchraně než je ta, kterou nám otevřel a ukázal Ježíš a ti kdo ve jménu Ježíše říkají lež. Obojí odvádí od skutečné záchrany.


Zpět