Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,A máme ještě pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích."
(2Pt 1:19)

Každý vnímavější člověk cítí, že běh událostí velkých i malých se stále zrychluje. Zvětšují se problémy, které zasahují více lidí než kdy dříve. Zároveň probíhá už zcela viditelný posun hodnot směrem k jejich převrácení, jak to předpovídá Izajáš 5:20.

Ano. Ježíš řekl, že máme být světlo světa (Mt 5:14-16). Světlo, lampa, k níž Ježíš přirovnal své následovníky, se používá v noci, abychom viděli ve tmě. Čím více lampa svítí, tím lépe a jasněji vidíme vše okolo sebe. Netápeme, nezakopáváme a nejsme zaskočení. My křesťané máme být lampy, které svítí ve tmě. Skutečně svítíme jako lampa na cestu nejen sobě, ale i jiným? Nebo jsme spící panny, které usnuly během dlouhého čekání na ženicha? Jak to poznáme?

Poznáme to podle toho, jak vnímáme události, které se dějí. Jestli si říkáme, že všechno je stále stejné jako od počátku stvoření, pak nic netušíme a hrozí nám, že budeme zaskočeni neočekávaným vývojem událostí. Dnes už lidé různého vzdělání a zaměření cítí, většinou intuitivně, že se něco mění. Zatím nevědí, co to je a kam to směřuje a hledají odpovědi na své otázky. Mnohdy tápou a zkoušejí různé učitele. Dokážeme jim jako lampa posvítit, aby viděli věci a události ve světle Božího slova? Jak sami vnímáme, že se dnes už nezakrytě propaguje zvrácenost, homosexualita, násilí, nevázanost a kdejaká špatnost? Je nám to jedno, nebo nám tyto věci připadají odporné a tento postoj jsme schopní i projevit tak, aby ostatní věděli, o co jedná (Ef 5:8-14)? Jak rozumíme procesům, které pod záminkou vytvoření většího bezpečí a boje proti terorismu vedou ke stále většímu omezování soukromí lidí. Kam až to vyústí (1Te 5:3)? Pozorujeme mediálně sílící hlas jiných duchovních proudů, které nezmiňují Krista jako cestu k životu a záchraně. Spíše naopak od něj odvádějí pozornost, nebo ho prezentují jinak než Biblická evangelia (2Pt 2:17-19)?

Jestliže nevíte o co se jedná, pak jste ještě ve tmě a nejste lampou, která by svítila. Kristus nás v dopise sboru v Sardách varuje: ,,Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu." Naštěstí stále ještě můžeme učinit nápravu. Ap. Petr napsal: ,,Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k nám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání." (2Pt 3:9). Protože se objevuje mnoho falešných proroků a učitelů, kteří budou ve skutečnosti Boha a jeho Krista zapírat, musíme se snažit být bdělí, ale ne jen pro sebe, nýbrž i jako světlo pro druhé. K tomu máme v Bibli pevné prorocké slovo.

,,A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, ... Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste ... neodpadli od vlastního pevného základu. Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Amen."

Pevný základ je evangelium, protože jeho poselství se naplňuje především. Prorocké části Písma jsou s ním zajedno a detailněji předpovídají, co se má ještě stát. Neochabujme v úsilí porozumět Písmu. Písmo není jen literární útvar, ale živé Boží slovo.

Jitřenka je hvězda ranního úsvitu. Někteří Boží synové jsou nazýváni synové jitřenky (Iz 14:12). Byl mezi nimi i satan, než zkazil svou cestu. Veškeré Písmo slouží jako světlo ve tmě, dokud nevzejde den. Až se tak stane, mnoho věcí, které nám v tuto chvíli nejsou úplně jasné, se rázem ozřejmí a v našich srdcích se rozbřeskne jako by nám vzešla jitřenka.


Zpět