Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

,,O dvě věci tě prosím;...Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství!" (Přísloví 30:7,8)

A text pokračuje zajímavým zdůvodněním: ,,Opatřuj mě dostatečně chlebem, tak abych nasycen neselhal a neřekl: 'Kdo je JHVH (Hospodin)' ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha." Život nám i našim předkům přináší a přinášel mnohé zkoušky. Ne vždycky máme dostatek síly nebo moudrosti, či vytrvalosti abychom obstáli. Zejména dnes, kdy se blíží den vzpoury proti Bohu, o němž píší starozákonní proroci i apoštolové (Da 11:36;  2Te 2:3,4) je důležité myslet na to, abychom život a vše v něm brali s pokorou a nenechali se ošálit ani klamnými sobeckými představami o tom, co je důležité, které v nás mají probouzet reklamy a masmédia vůbec.

Výše uvedené verše jsou výborným příkladem moudrosti a pokory. Je to vlastně část přísloví 30 kapitoly, které je celé o pokoře. K tomu snad už stačí jen dodat ,,Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost."Zpět