Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,,O dvě věci tě prosím;...Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství!" (Přísloví 30:7,8)

A text pokračuje zajímavým zdůvodněním: ,,Opatřuj mě dostatečně chlebem, tak abych nasycen neselhal a neřekl: 'Kdo je JHVH (Hospodin)' ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha." Život nám i našim předkům přináší a přinášel mnohé zkoušky. Ne vždycky máme dostatek síly nebo moudrosti, či vytrvalosti abychom obstáli. Zejména dnes, kdy se blíží den vzpoury proti Bohu, o němž píší starozákonní proroci i apoštolové (Da 11:36;  2Te 2:3,4) je důležité myslet na to, abychom život a vše v něm brali s pokorou a nenechali se ošálit ani klamnými sobeckými představami o tom, co je důležité, které v nás mají probouzet reklamy a masmédia vůbec.

Výše uvedené verše jsou výborným příkladem moudrosti a pokory. Je to vlastně část přísloví 30 kapitoly, které je celé o pokoře. K tomu snad už stačí jen dodat ,,Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost."Zpět