Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Přemáhejme zlo
15.8.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

" Jakub, služebník Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře. " (Jk 1:1)

Koho Jakub oslovuje? Na první pohled je to dvanáct pokolení Izraele, ale zároveň z obsahu celého dopisu vyplývá, že oslovuje své křesťanské bratry. Snadno se nabízí vysvětlení, že Jakub oslovoval jen křesťany židovského původu, kterých tehdy bylo v křesťanských sborech hodně. Ale je to skutečně tak?

Ze starozákonních (dále jen SZ) knih je zřejmé, že jméno Izrael dostal Jákob a po něm jeho dvanáct synů. Důležité pro pochopení významu jména Izrael jsou okolnosti, za nichž Jákob jméno Izrael od Boha dostal. Izrael znamená "Zápasí Bůh" a Jákob jméno Izrael dostal po té, co mu Bůh řekl, že obstál ve zkouškách (1Moj 32:29). Izrael tedy už není jen zaslíbené potomstvo, ale vyzkoušení a Bohem schválení potomci. Označení Izrael dostalo Abrahámovo potomstvo ještě před zákonem. Proto jméno Izrael není na platnosti zákona nijak závislé, stejně jako Abrahámovská zaslíbení. Apoštol Pavel píše k tomu toto: "Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, ani nejsou všichni dětmi Abrahámovými jen proto, že jsou jeho potomky." (Ř 9:6,7) "Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahámovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry." (Ř 4:13) "Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu - nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On je otcem nás všech" (Ř 4:16) "Pochopte tedy, že syny Abrahámovými jsou lidé víry" (Ga 3:7).

Také Ježíš o původu (spíše potomství) Židů řekl: "Vím, že jste potomci Abrahámovi; ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa...." Oni mu odpověděli: "Náš otec je Abrahám." Ježíšova odpověď zní: "Kdybyste byli děti Abrahámovi, jednali byste jako on." Na to Židé říkají, že jejich otec je Bůh. Ježíš jim nekompromisně říká: "Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel... Váš otec je ďábel...". Stručně řečeno, tělesný původ nezaručuje Židům, že jsou považováni za Abrahámovy děti natož za Boží potomky označené v Písmu jako Izrael. Pravdivost Ježíšových slov naznačuje i seznam vyjmenovaných pokolení Izraele v Janově Zjevení. Chybí zde pokolení Dana. Na jeho místě je jmenováno pokolení Manasse [1] , Příčina této změny je možná naznačená už v 1Moj 49:16,17;

Izrael je ve skutečnosti jméno, které označuje Bohem vyzkoušené a schválené jedince Božího lidu. (5Moj 32:9; Ž 33:12; Iz 19:25). Potomci, kteří ještě nejsou schváleni, ale mají účast na Abrahámových zaslíbeních, jsou ve SZ proroctvích a někdy i v Žalmech označováni jako Jákob (Iz 49:5). Poté, co byli k synovství povoláni i pohané skrze Ježíše Krista, vztahuje se jméno Izrael i schválené potomky Kristovy smlouvy (Mt 21:43; Ž 110:1; Ř 11:25-32). To jsou ti, kdo mají duchovní vlastnosti Abraháma. Nejvíce je zdůrazněna jeho víra.[1] Manasse je syn Josefa a dcery tchána Jetra. Není to z hlediska genetické linie čistokrevný Izraelita. Tehdy se ovšem původ určoval podle otce. Jak je vidět Bůh u tohoto dědičného principu zůstal.Zpět