Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují."(Lukáš 15:7)

Jeden z nejvýraznějších rysů křesťanského poselství je naděje a láska. Podobenství o ztracené ovci je jedním z nejsilnějších příkladů obojího. Tímto podobenstvím Ježíš odpověděl na kritiku farizeů a zákoníků za to, že tráví čas s hříšníky. A přidal ještě jedno podobenství: ,,Nebo nějaká žena, která má deset drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne? A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne: ,Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila.' Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. " (L 15:8-10). A v dalším podobenství o ztraceném synu popisuje radost nad jeho zachráněním. Ovce, peníze a děti patřily odjakživa k nejcennějším našim hodnotám. Hříšník je jako ztracený člověk odsouzený k smrti a když činí pokání je to, jakoby se zachránil, protože pokání neboli uvědomění si nutnosti požádat o Boží odpuštění je první krok k nápravě.

Někdy se stává, že církevní pastýři jsou příliš tvrdí a nutnost pokání používají jako ,,bič na neposlušné ovce". Ale Ježíš v těchto podobenstvích ukázal podstatu Božího záměru, kvůli němuž přišel na zem. Jde o záchranu lidí - každého z nás. V něm je naše naděje a projev Boží lásky. Není pravda, že každý má dopředu určené, zda propadne peklu nebo bude v ráji, jak hlásá učení o předurčení. Je pravda, že lidé se rodí s dědičnými, genetickými sklony a vlastnostmi, které do jisté míry určují, jak se budou chovat. Ale to se děje podle přirozených zákonů, které stanovil náš stvořitel. Selhání Adama a Evy bylo vyvolané lstivým jednáním hada, za nímž se skrýval jeden z Božích synů, který vyvolal vzpouru proti Bohu a spor s ním na zemi i v nebi. Kdyby se lidé vyvíjeli podle původního Božího plánu, nedošlo by k současnému krizovému stavu lidstva. Nebýt Boží milosti a Ježíšovy oběti neměli bychom naději na záchranu. Natolik jsme poškozeni.

Dnes řada duchovních učitelů a autorit učí lidi různým způsobům, jak zlepšit svůj život a své zdraví pod jejich vedením, vlastními silami. Nenabízejí totéž co Bůh a Ježíš - život věčný. Ten lze získat jen skrze Krista. Přitom v Bibli najdeme i mnoho zdravých zásad a rad pro život. Nejen ten současný, ale i pro naději na život věčný. Každý by měl vědět, že se v nebi upřímně radují z každého člověka, který učiní důležitá rozhodnutí a kroky pro usmíření s Bohem a pro svou záchranu skrze víru v Ježíšovu výkupní oběť. To je víc než vám může nabídnout kdokoliv jiný.Zpět