Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Událost, která změní svět
1/9/2014

"Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují."(Lukáš 15:7)

Jeden z nejvýraznějších rysů křesťanského poselství je naděje a láska. Podobenství o ztracené ovci je jedním z nejsilnějších příkladů obojího. Tímto podobenstvím Ježíš odpověděl na kritiku farizeů a zákoníků za to, že tráví čas s hříšníky. A přidal ještě jedno podobenství: ,,Nebo nějaká žena, která má deset drachem a jednu by ztratila, což nezapálí lampu, nevymetá dům a pečlivě nehledá, dokud ji nenalezne? A když ji najde, svolá přítelkyně a sousedky a řekne: ,Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezla drachmu, kterou jsem ztratila.' Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. " (L 15:8-10). A v dalším podobenství o ztraceném synu popisuje radost nad jeho zachráněním. Ovce, peníze a děti patřily odjakživa k nejcennějším našim hodnotám. Hříšník je jako ztracený člověk odsouzený k smrti a když činí pokání je to, jakoby se zachránil, protože pokání neboli uvědomění si nutnosti požádat o Boží odpuštění je první krok k nápravě.

Někdy se stává, že církevní pastýři jsou příliš tvrdí a nutnost pokání používají jako ,,bič na neposlušné ovce". Ale Ježíš v těchto podobenstvích ukázal podstatu Božího záměru, kvůli němuž přišel na zem. Jde o záchranu lidí - každého z nás. V něm je naše naděje a projev Boží lásky. Není pravda, že každý má dopředu určené, zda propadne peklu nebo bude v ráji, jak hlásá učení o předurčení. Je pravda, že lidé se rodí s dědičnými, genetickými sklony a vlastnostmi, které do jisté míry určují, jak se budou chovat. Ale to se děje podle přirozených zákonů, které stanovil náš stvořitel. Selhání Adama a Evy bylo vyvolané lstivým jednáním hada, za nímž se skrýval jeden z Božích synů, který vyvolal vzpouru proti Bohu a spor s ním na zemi i v nebi. Kdyby se lidé vyvíjeli podle původního Božího plánu, nedošlo by k současnému krizovému stavu lidstva. Nebýt Boží milosti a Ježíšovy oběti neměli bychom naději na záchranu. Natolik jsme poškozeni.

Dnes řada duchovních učitelů a autorit učí lidi různým způsobům, jak zlepšit svůj život a své zdraví pod jejich vedením, vlastními silami. Nenabízejí totéž co Bůh a Ježíš - život věčný. Ten lze získat jen skrze Krista. Přitom v Bibli najdeme i mnoho zdravých zásad a rad pro život. Nejen ten současný, ale i pro naději na život věčný. Každý by měl vědět, že se v nebi upřímně radují z každého člověka, který učiní důležitá rozhodnutí a kroky pro usmíření s Bohem a pro svou záchranu skrze víru v Ježíšovu výkupní oběť. To je víc než vám může nabídnout kdokoliv jiný.Zpět