Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Tajemství JHVH zjevné jest těm, kteříž se jeho bojí, a ve známost jim uvádí smlouvu svou." (Ž 25:14)

 

Bible existuje v dnešní podobě přibližně 19 století, budeme-li za začátek považovat napsání její poslední části, Janova Zjevení. Přesto je dodnes mnoho částí Bible těžko srozumitelných. Zejména její proroctví. Křesťané jsou rozděleni na více než 30 000 různých církví, organizací, společností a uskupení. Většinou kvůli rozdílnému výkladu Písma, nebo kvůli rozdílným hodnotovým prioritám. I Židé byli v Ježíšově době rozděleni na mnoho skupin. Dá se říci, že ve výkladu Písem panuje už více jak 2000 let zmatek. Předpověděl to již Daniel. Dostal dokonce příkaz: "Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se rozmnoží." Také Izajáš (6:9,10) dostává od Boha podobný příkaz: "I řekl: Jdi a řekni tomuto lidu: Stále poslouchejte, ale nebudete rozumět, stále hleďte, ale nebudete znát. Učiň srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil." Proč? Ježíš to vysvětlil (Mt 13:13-15) učedníkům: "Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože hledíce nevidí a naslouchajíce neslyší ani nechápou. Naplňuje se na nich Izaiášovo proroctví, které říká: ,Vskutku budete slyšet, a jistě nepochopíte, budete ustavičně hledět, a určitě neuvidíte. Neboť srdce tohoto lidu ztučnělo, ušima začali slyšet ztěžka a své oči zavřeli, aby očima neuviděli a ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, a já je neuzdravil.'" Ano, příčina toho, že nerozumíme Božímu slovu je v nás.

Přesto stále platí Boží slova z Izajáše 55:6-13; "Hledejte JHVH, dokud se dává najít,... Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k JHVH, a on se nad ním slituje... Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je JHVH výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Tak jako déšť či sníh padá z nebe a nevrací se tam zpět, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou -- dává zrno tomu, kdo rozsévá, a chléb tomu, kdo jí -- tak bude mé slovo, které vyjde z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná to, co si přeji, a zdárně dokáže to, k čemu ho pošlu. "

Vyplatí se proto číst Boží slovo a snažit se mu porozumět. Jednou z hlavních zásad při čtení Božího slova je upřímná víra, že vše, v Bibli napsané, je pro naše dobro. Například, když Bůh Izajášovi říká: "Učiň srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpi a jeho oči zalep, aby očima neviděl a ušima neslyšel a jeho srdce nerozumělo, neobrátil se a já ho neuzdravil." není to ze zlého úmyslu vůči Židům. Bůh poznal, že jeho lid se stal vzpurným (Jr 29:19) a rozhodl se oslovit ostatní národy, aby všichni nakonec měli užitek ze selhání Židů (Ř 11:11). I Židy nakonec přivede zpět k životu.

Bůh nečiní nic, co by předem neohlásil svým služebníkům, prorokům (Am 3:7). Platí to i pro naše dny. Ale Písmo se svěřuje jen těm, kdo mají oči a uši nezaslepené, mají Boha upřímně v úctě a jeho slovo berou vážně.


Zpět