Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!" (Iz 5:20)

 

Bible obsahuje zcela jasná a nedvojsmyslná Boží měřítka, hodnoty a je vhodná k výchově ve spravedlnosti, k učení a usvědčování (2Tm 3:16). Navzdory tomu se dnes bez zábran šíří takzvaná západní kultura (tj. kultura v tradičních křesťanských zemích), která je plná zvráceností, obscénních scén, násilí, bezpráví, pornografie a to se přenáší postupně i do běžného života. V kultuře i v běžném životě je stále častěji vydávána lež za pravdu a pravda za lež. Nepřirozené a zvrácené za přirozené a normální. Nejviditelnějším příkladem v současnosti je propagace a legalizace homosexuálních svazků. Je to výsledek ideologie falešné tolerance (tj. tolerance jen k tomu, co chceme my). Touto ideologií je zdůvodňováno, proč hodnoty, které uznávala většina našich otců a dědů, hodnoty vycházející z Bible i z přirozeného svědomí (Ř 2:14,15) jsou soustavně zlehčovány, zatímco zločinnost, války, nevázanost, bezpráví, zákon silnějšího a život bez Božích zásad je propagován v mnoha filmech a umění vůbec. A to už od nejranějšího věku prostřednictvím internetové zábavy.

Přestože je mezi námi mnoho kněží a rabínů, mnoho zbožných křesťanů i židů, není slyšet mnoho protestů proti tomuto trendu. Ve 3Moj 18:22 a v dopise Římanům 1:27 je jasně napsané, že homosexualita a jiné sexuální úchylky jsou ohavnost a zvrácenost. Proč to není jasně a nahlas řečeno zejména duchovními křesťanskými a židovskými autoritami? Proč církve a židovské obce nevynakládají více prostředků na varování veřejnosti před nebezpečností takového vývoje? Netečnost k tomuto trendu má vážné důsledky.

Vypouštíme do světa odporný obraz o naší vlastní morálce prostřednictvím televize, internetu, literatury i divadla. Lidé doma i ve světě si zvykají na to, že lež, násilí a bezpráví je běžným jevem a prostředkem vládnutí a nevázanost je běžným projevem "dobré" zábavy. Netečnost mnoha duchovních různých církví a náboženství způsobuje, že troufalost těch, kdo i takto doslova hubí zemi, roste. Místo, abychom svým jednáním chválili Boha a dělali čest jeho jménu, dělají křesťanské národy jako celek pravý opak.

V minulosti se podobné situace a trendy objevovaly všude tam, kde vyspělost civilizace poskytla na tehdejší poměry neomezenou moc a bohatství vládnoucí elitě. Proto můžeme podobné rysy zahlédnout v Babylóně, Médo-Persii, Řecké civilizaci a Římě. Všechny velké říše na konci své existence měli podobné problémy a rozpadaly se vnitřně. Dnešní situace se liší v tom, že toto nebezpečí zasahuje celou planetu, všechno lidstvo. To prorokují i bibličtí proroci.

Řiďme se proto radou Písma: "Nepodílejme se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejme pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus." (Ef 5:11-14)Zpět