Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

"Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!" (Iz 5:20)

 

Bible obsahuje zcela jasná a nedvojsmyslná Boží měřítka, hodnoty a je vhodná k výchově ve spravedlnosti, k učení a usvědčování (2Tm 3:16). Navzdory tomu se dnes bez zábran šíří takzvaná západní kultura (tj. kultura v tradičních křesťanských zemích), která je plná zvráceností, obscénních scén, násilí, bezpráví, pornografie a to se přenáší postupně i do běžného života. V kultuře i v běžném životě je stále častěji vydávána lež za pravdu a pravda za lež. Nepřirozené a zvrácené za přirozené a normální. Nejviditelnějším příkladem v současnosti je propagace a legalizace homosexuálních svazků. Je to výsledek ideologie falešné tolerance (tj. tolerance jen k tomu, co chceme my). Touto ideologií je zdůvodňováno, proč hodnoty, které uznávala většina našich otců a dědů, hodnoty vycházející z Bible i z přirozeného svědomí (Ř 2:14,15) jsou soustavně zlehčovány, zatímco zločinnost, války, nevázanost, bezpráví, zákon silnějšího a život bez Božích zásad je propagován v mnoha filmech a umění vůbec. A to už od nejranějšího věku prostřednictvím internetové zábavy.

Přestože je mezi námi mnoho kněží a rabínů, mnoho zbožných křesťanů i židů, není slyšet mnoho protestů proti tomuto trendu. Ve 3Moj 18:22 a v dopise Římanům 1:27 je jasně napsané, že homosexualita a jiné sexuální úchylky jsou ohavnost a zvrácenost. Proč to není jasně a nahlas řečeno zejména duchovními křesťanskými a židovskými autoritami? Proč církve a židovské obce nevynakládají více prostředků na varování veřejnosti před nebezpečností takového vývoje? Netečnost k tomuto trendu má vážné důsledky.

Vypouštíme do světa odporný obraz o naší vlastní morálce prostřednictvím televize, internetu, literatury i divadla. Lidé doma i ve světě si zvykají na to, že lež, násilí a bezpráví je běžným jevem a prostředkem vládnutí a nevázanost je běžným projevem "dobré" zábavy. Netečnost mnoha duchovních různých církví a náboženství způsobuje, že troufalost těch, kdo i takto doslova hubí zemi, roste. Místo, abychom svým jednáním chválili Boha a dělali čest jeho jménu, dělají křesťanské národy jako celek pravý opak.

V minulosti se podobné situace a trendy objevovaly všude tam, kde vyspělost civilizace poskytla na tehdejší poměry neomezenou moc a bohatství vládnoucí elitě. Proto můžeme podobné rysy zahlédnout v Babylóně, Médo-Persii, Řecké civilizaci a Římě. Všechny velké říše na konci své existence měli podobné problémy a rozpadaly se vnitřně. Dnešní situace se liší v tom, že toto nebezpečí zasahuje celou planetu, všechno lidstvo. To prorokují i bibličtí proroci.

Řiďme se proto radou Písma: "Nepodílejme se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejme pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus." (Ef 5:11-14)Zpět