Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Angažovanost křesťanů v politice a věcech veřejných
13.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome... Vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: "Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položily. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: 'Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.'" (Mk 16:1,5-7)


Po svém vzkříšení se Ježíš několikrát ukázal jen svým nejbližším učedníkům. Proč? Proč se neukázal i těm, kteří v něj tehdy neuvěřili? Část odpovědi najdeme v reakci velekněží a farizeů: ,,Když se ženy vzdálily, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes."" (Mt 28:11-15) Ani svědectví strážců hrobu nepřimělo velekněze a učitele zákona, aby změnili své postoje k Ježíšovi. Naopak přiměli stráže, aby zatajili pravdivé svědectví a rozšířili lživé svědectví. Proto se Ježíš ukázal jen svým věrným následovníkům. Ti potřebovali takový důkaz o jeho vzkříšení, protože to velmi posílilo jejich víru, kterou potřebovali, aby vytrvali ve všech zkouškách až na smrt. Ap. Pavel napsal: ,,Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen, jako první z těch kdo zesnuli." (1K 15:19,20)

Druhým důvodem je, že Kristus se vrátil ke svému Otci a přijal opět nebeskou podobu. Ve skutečnosti nebyla jeho fyzická podoba vůbec důležitá. Proto se po svém vzkříšení nechával poznat svým učedníkům, ne podle fyzické podoby, ale podle toho, co jim říkal a jak se choval. Svědectví o tom podává Lukáš ve svém evangeliu.

A stejným způsobem budeme moci poznat pravého Syna člověka při jeho přítomnosti. Proto je veškeré zobrazování Krista zbytečné a může být i zavádějící.