Křesťanské biblické badatelství

Kniha:
Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Kniha Zjevení Janovo
Nová studie Dva svědkové 27.7.2020

Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
 
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha: Zamyšlení nad Ježíšovými slovy: Blahoslavení chudí duchem
13/10/2020

Nová studie: Studie proroctví řečeného hadovi v rajské zahradě
04/10/2020

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Sen krále Nebúkadnesara
15/10/2014

Událost, která změní svět
1/9/2014

"Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm , kdo páchají zvrácenosti, neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí. Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost." (Žalm 37:1-3)

Autorem tohoto žalmu stejně jako mnoha dalších je David, který zažil během života mnoho kritických a složitých situací. Získal tak více než dost zkušeností, jež vyjádřil v žalmech, které jsou často zároveň osobně laděným proroctvím [1] . Čerpal z nich i citoval Ježíš a velmi pravděpodobně se v žalmech najdou i další významní Boží služebníci, o nichž svědčí proroci. Například Žalm 38 a Iz 52:13-53:1-12; Zj 11 kap a další.

O aktuálnosti Davidových žalmů se můžeme přesvědčit i dnes. Ve všech oblastech života můžeme pozorovat rozmáhající se bezzákonnost, podlost, faleš, bezohlednost, sobectví, drzost, úplatkářství, okrádání jedněch druhými protože za takové jednání nepřichází trest, naopak sklízí úspěch a nespravedlivě nabytý majetek. Výstižně to popisuje prorok Malachiáš 3:14,15: ,,Říkáte: Sloužit Bohu je k ničemu! Jaký zisk z toho máme , že zachováváme jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve smutku? Nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými -- nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali Boha, a unikli."

Přirozeně se ptáme, jak dlouho ještě se bude dařit ničemným, těm, kteří hubí zemi (Zj 11:18). Slovo " brzy " kralický překlad z roku 1613 překládá slovem " náhle ". Ve skutečnosti hebrejský výraz m-h-r se dá přeložit obojím způsobem podle kontextu. Zajímavé je, že řecký výraz, který se k tomuto hebrejskému výrazu uvádí je slovo "tachy" (podle biblické konkordance zpracované autory Bič a Souček). To nás přivádí opět k tomu, že ve verši ( brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí) hraje větší roli rychlost než čas. Může platit i význam brzy a to tehdy až vývoj lidstva dospěje do stavu, označeném v Bibli jako žeň. A to nás může varovat a poučit zároveň. Ježíš nás varuje v evangeliích, když říká, že se rozmůže nepravost a proto ochladne láska mnohých. Přesně to můžeme u řady lidí pozorovat.

Žalmista nás proto povzbuzuje a rozumně radí současně. Nezáviď ničemníkům, i když mají úspěch, protože jejich zkáza přijde náhle a prudce. Naopak buď věrný a vytrvalý ve víře Bohu JHVH (Hospodin není Boží jméno, ale náhradní výraz za něj). Ač se to dnes nezdá, ale konat dobro a být poctivý se z dlouhodobého hlediska vyplatí mnohem více než opak. Proto nám Ježíš radí: " Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou." Mějme na mysli tuto Ježíšovu radu, když nás bezpráví a nepoctivost staví do složité situace a my se musíme rozhodovat, zda dáme přednost poctivosti a věrnosti Božím zásadám nebo rychlému, ale krátkodobému a klamavému úspěchu.[1] Žalmy jsou často psané ve velmi osobním duchu. Obsahují pocity, zkušenosti a myšlenky, které prožívá Boží služebník, když vede zápas s Božími nepřáteli, svévolníky a s vlastními hříšnými sklony a slabostmi. Mnohé Žalmy jsou precedentní prorocké obrazy duševních pochodů i situací v nichž se pravděpodobně ocitnou významní Boží služebníci. Např. Iz 52:13- 53:1-12


Zpět