Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

"Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm , kdo páchají zvrácenosti, neboť brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí. Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost." (Žalm 37:1-3)

Autorem tohoto žalmu stejně jako mnoha dalších je David, který zažil během života mnoho kritických a složitých situací. Získal tak více než dost zkušeností, jež vyjádřil v žalmech, které jsou často zároveň osobně laděným proroctvím [1] . Čerpal z nich i citoval Ježíš a velmi pravděpodobně se v žalmech najdou i další významní Boží služebníci, o nichž svědčí proroci. Například Žalm 38 a Iz 52:13-53:1-12; Zj 11 kap a další.

O aktuálnosti Davidových žalmů se můžeme přesvědčit i dnes. Ve všech oblastech života můžeme pozorovat rozmáhající se bezzákonnost, podlost, faleš, bezohlednost, sobectví, drzost, úplatkářství, okrádání jedněch druhými protože za takové jednání nepřichází trest, naopak sklízí úspěch a nespravedlivě nabytý majetek. Výstižně to popisuje prorok Malachiáš 3:14,15: ,,Říkáte: Sloužit Bohu je k ničemu! Jaký zisk z toho máme , že zachováváme jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve smutku? Nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými -- nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali Boha, a unikli."

Přirozeně se ptáme, jak dlouho ještě se bude dařit ničemným, těm, kteří hubí zemi (Zj 11:18). Slovo " brzy " kralický překlad z roku 1613 překládá slovem " náhle ". Ve skutečnosti hebrejský výraz m-h-r se dá přeložit obojím způsobem podle kontextu. Zajímavé je, že řecký výraz, který se k tomuto hebrejskému výrazu uvádí je slovo "tachy" (podle biblické konkordance zpracované autory Bič a Souček). To nás přivádí opět k tomu, že ve verši ( brzy uschnou jako tráva a zvadnou jako zelené býlí) hraje větší roli rychlost než čas. Může platit i význam brzy a to tehdy až vývoj lidstva dospěje do stavu, označeném v Bibli jako žeň. A to nás může varovat a poučit zároveň. Ježíš nás varuje v evangeliích, když říká, že se rozmůže nepravost a proto ochladne láska mnohých. Přesně to můžeme u řady lidí pozorovat.

Žalmista nás proto povzbuzuje a rozumně radí současně. Nezáviď ničemníkům, i když mají úspěch, protože jejich zkáza přijde náhle a prudce. Naopak buď věrný a vytrvalý ve víře Bohu JHVH (Hospodin není Boží jméno, ale náhradní výraz za něj). Ač se to dnes nezdá, ale konat dobro a být poctivý se z dlouhodobého hlediska vyplatí mnohem více než opak. Proto nám Ježíš radí: " Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde se zloději neprokopávají ani nekradou." Mějme na mysli tuto Ježíšovu radu, když nás bezpráví a nepoctivost staví do složité situace a my se musíme rozhodovat, zda dáme přednost poctivosti a věrnosti Božím zásadám nebo rychlému, ale krátkodobému a klamavému úspěchu.[1] Žalmy jsou často psané ve velmi osobním duchu. Obsahují pocity, zkušenosti a myšlenky, které prožívá Boží služebník, když vede zápas s Božími nepřáteli, svévolníky a s vlastními hříšnými sklony a slabostmi. Mnohé Žalmy jsou precedentní prorocké obrazy duševních pochodů i situací v nichž se pravděpodobně ocitnou významní Boží služebníci. Např. Iz 52:13- 53:1-12


Zpět